top of page

תיאום ובקרה ותכלול של תקציבי פרויקטים

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

1. ליווי והתאמת תכניות תקציביות של שותפים ופילנתרופיה בהתאם למדיניות הגזבר
2. חיזוק ובקרה בשליטת ביצוע בהתאם לתכנית האגף.
3. מעקב ובקרה על ביצוע התכנית התקציבית ותיאום דינמי בין המקורות השונים.
4. מענה לאתגרים וייעול ביצוע תכנית מרובת שותפים.
5. עריכת מודל תקציבי מותאם בין כלל השותפים והמקורות לכל פרויקט

תחומי

אחריות

בעקבות ארועי ה7 באוקטובר האשכול מקדם תכנית אסטרטגית אזורית גדולה ורחבה לשיקום ופיתוח הנגב המערבי וזאת ביחד עם שותפים רבים בממשלה,מנהלת תקומה,ופילנטרופיה.
בשל כך , האשכול נדרש לחזק את שדרת הניהול הכספי על ידי הון אנושי איכותי .
שדרה זו הינה חיונית לתמיכה ותפעול של כלל הפעילות הנדרשת מהאשכול.
צפי גידול תקציב האשכול בשנתיים הקרובות מוערך ב 20% , צמיחה משמעותית ומאתגרת מאוד.

האתגר

האשכול מוביל תכנית ארגונית מעודכנת לאור הצורך הנדרש בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר והתקציבים החדשים שהתקבלו בעקבותיו.
ובהם בין היתר חיזוק המערך התומך ,פתיחת אגפים חדשים , גיוס משאבים ושותפים לתהליכים ארוכי טווח.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שלו אהרון

איש / אשת קשר

אורטל חנוכה

0505515377

אימי שופן

bottom of page