top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית תכנון עירוני בעיריית ערד

מזהה תפקיד:

52560-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

32,969

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

נגב מזרחי

• אחריות על ליווי וקידום תכניות סטטוטוריות (מתאר, כוללנית ומפורטות)
• אחריות על קידום תכניות אב ומסמכי מדיניות תכנוניים.
• הנחייה מקצועית של צוותי תכנון.
• סיוע למהנדסת העיר בנושאים נוספים על פי צורך (כגון בתחום החכירות)

תחומי

אחריות

העיר ערד מקדמת מהלך עירוני כוללני להתאמת תוכנית המתאר והפיתוח העירוני בהתאם לחזון התכנון העירוני המובל ע"י מהנדסת העיר וראש העיר. כל זאת בהתאם לקידום מהלכי התחדשות עירונית בשכונות הקיימות והיערכות לקידום העיר כחלק מהחתימה על הסכם גג ראשון והחלטת הממשלה לפיתוח הנגב המזרחי ככלל ועיריית ערד בפרט.

האתגר

ניהול תכנוני ואסטרטגי תוך התווית תוכנית עבודה סדורה לקידום פיתוח העיר במטרה לשמור על המרקם העירוני הקיים והאופי הייחודי של העיר. ממשק מקצועי וישיר מול גורמי ממשלה וגופים הנדסיים/תכנוניים מקצועיים להצעדת העיר ערד אל העתיד.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

מרים אלחדד, מהנדסת העיר

0508879265

איש / אשת קשר

089961616

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page