top of page

רפרנט/ית תכנון אורבני באגף הנדסה

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

41665

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

6

אשכול רשויות

נגב מזרחי

1. גיבוש תפיסה תכנונית ארוכת טווח
2. קידום תכנון אסטרטגי לטובת פיתוח תשתיות, שטחים פתוחים, ומבני ציבור
3. ניהול פרויקטים וקידום תכניות מורכבות בראי ישימות להוצאת היתר
4. שיפור וייעול תהליכי העבודה וביצועי אגף ההנדסה
5. הטמעת נושא 'עיר חכמה' בעבודתו השוטפת של האגף

תחומי

אחריות

העיר דימונה נמצאת בתנופת פיתוח משמעותית בעשור האחרון, זאת לאור יישום הסכם גג מהגדולים בהיקפו במדינת ישראל. במקביל לכך, נדרש תכלול של התכנון העירוני שייתן מענה לשינוי בגידול העיר, בהיבטי פיתוח תשתיות, ניהול תכנון השטחים הציבוריים והיבטים תחבורתיים.
בנוסף לכך, אגף ההנדסה מעוניין לבצע שינויים ארגוניים ושיפור תהליכים אל מול תושבים, יזמים ויחידות העירייה השונות.

האתגר

תהליך- תהליך שהרשות מובילה או מתעתדת להוביל כמענה לאתגר שהוצג
הרשות החלה באפיון התהליכים הנדרשים לצורך כך, תכנון תב"עות למגורים, מסחר ותעשייה. תוך למידה מפרקטיקות תכנוניות עכשוויות.

הוועדה המקומית נמצאת בהליכי שיפור שירות ודיגיטציה. כחלק מתהליך זה החלה העברה של ארכיב תיקים הנדסיים לתצורה דיגיטלית, התהליך טרם הושלם ונגזרים ממנו פרויקטים משמעותיים נוספים. תהליך נוסף שהעירייה מקדמת הוא תחום הGIS הרשותי.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

גיא דוננפלד

איש / אשת קשר

אסתי אלישייב

0545613791

אימי שופן

bottom of page