top of page

רפרנט/ית תחום צרכים מיוחדים

שירות לתושב, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

1. מיפוי עומק מתמשך של תחום הצרכים המיוחדים ברשויות האשכול ובניית תוכנית פעולה בהתאם
2. קידום הקמת בתי ספר לחינוך מיוחד ברשויות הצפויות להתרחב
3. תכלול ופיתוח מקצועי של העובדים במענים הקיימים כיום והצפויים להיות מוקמים
4. החזקת הקשר עם מחלקות החינוך והשירותים החברתיים ברשויות החברות באשכול סביב נושא הצרכים המיוחדים וגיוס משאבים ושותפים נוספים.

תחומי

אחריות

באשכול רשויות שורק דרומי חיים כ-2,000 אנשים עם מוגבלות, אך מרביתם מקבלים שירותי חינוך ורווחה מחוץ לתחומי האשכול, בשל מחסור גדול בשירותים בתחום. בשל גודלן הקטן של הרשויות, רובן אינן עומדות בתנאי סף לפתיחת שירותים שונים של משרד הרווחה והבטחון החברתי, וההיצע הנמוך בתחום החינוך המיוחד מצריך את הרשויות להסיע מאות תלמידים ללימודים מחוץ לתחומי האשכול, בעלויות גבוהות ומעמסה עבור התלמידים והרשות.
לצד זאת, ב-5 השנים הקרובות צפויות כמה מרשויות האשכול להכפיל ואף לשלש את גודלן. ברשויות אלו ישנה נכונות לפתח את תחום החינוך המיוחד, אך דרישה מהאשכול לקדם ראייה אזורית בתחום ולפעול ליצירת שותפות רחבה יותר. מהלך זה צפוי לצבור תאוצה בשנתיים הקרובות, על מנת להתמודד עם הצורך הגדל וההיצע הדל של שירותים.

האתגר

על מנת להתמודד עם האתגר, פועל האשכול בשנתיים האחרונות לפיתוח שירותים בתחום המוגבלויות והחינוך המיוחד. לפני כשנה הוקם באשכול מרכז מצוינות ופנאי ייחודי לילדים ונוער עם אוטיזם בתפקוד גבוה, ובימים אלו מתחילה לפעול תשתית אזורית לתמיכה במשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. תהליך זה כאמור צפוי להתרחב ולהתעצם, בשאיפה לפתוח שירותים נוספים בתחום הרווחה והחינוך. האשכול מתעתד לבצע מיפוי עומק של התחום, על מנת לזהות את הפערים בצורה מדויקת ולבנות תוכנית פעולה לפיתוח, ולאחר מכן להוציא את התוכנית לפועל. במסגרת תוכנית הפיתוח אנו מצפים ממוביל התחום להקים שירותים חדשים נדרשים, לגייס שותפים, לחזק את הקשרים עם משרדי הממשלה ועוד.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אילה פאר

איש / אשת קשר

אילה פאר

0523508430

אימי שופן

bottom of page