top of page

רפרנט/ית פיתוח קהילות

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

6735

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. ריכוז עבודת הוועדה - תכנית חומש יישובית
2. קשר עם בעלי התפקידים ביישובים
3. בנית תוכנית עבודה מקושרת תקציב

תחומי

אחריות

מועצה אזורית בקעת הירדן מונה 21 ישובים וקהילות מגוונות. כלל הקהילות נמצאות בהליכי צמיחה דמוגרפית מואצת. (5% בשנה כבר 5 שנים)
המועצה מתמודדת מול אתגרים של פיתוח ובינוי קהילתי מואץ המחייב התארגנות ובנית חליפה מותאמת לכל קהילה עפ"י הצרכים המאפיינים אותה.

האתגר

לאחר הבחירות המועצה מינתה ועדת היגוי מקרב חברי המליאה לכתיבת תוכנית חומש לפיתוח ובינוי היישובים והקהילות.
לוועדה צפויה עבודה מרובה מול כל יישוב בנפרד.
במהלך השנים המועצה פעלה בליווי קהילתי מקצועי ליישובים וברצוננו לקדם את ההליך מקצועית ברמת תכנון, ארגון, ויציאה לביצוע.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אורית ארציאלי - מזכיר/ גזבר

איש / אשת קשר

אורית ארציאלי

0505511696

עדי כהן

bottom of page