top of page

רפרנט/ית פיתוח כלכלי ובקרה

פיתוח כלכלי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

8

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

84406

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

• בקרת הוצאות היחידות השונות ברשות
• בקרה הכנסות העירייה מכלל הגורמים המקומיים
* בדיקת נהלי עבודה והמלצות לשינויים: כגון הזמנות כספיות, דיווחים כספיים, בקרה על קבלת התקבולים בזמן.
• המלצה על בדיקת מדדי ביצוע ובקרה

תחומי

אחריות

פיתוח כלכלי של הרשות באמצעות: בקרה על הגשת דוחות ביצוע, הגדלת הכנסות, בקרה על ההוצאות, מתן המלצות להתייעלות וקיטון ההוצאות תוך שמירה על רמת שירות לתושב. קביעת נהלי עבודה ליחידות העירייה בתחום ההוצאות וההכנסות, מדדי שירות מומלצים בהתאם לחוק ולנהלים כגון תעריפי חוגים, רכש.

האתגר

• סיוע לגזבר העירייה בגידול ובקרה של הכנסות העירייה מכלל הגורמים מקומיים: כגון גביית מיסים, היטלים וארציים משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות וכו'.
• טיוב הבקרה על הוצאות היחידות השונות ברשות כגון בחינת כפל הוצאות ע"י יחידות שונות, קיטון בהוצאות שלא בעדיפות עליונה, קביעת סדרי עדיפויות של ההוצאות השונות, בדיקת אופציות להקטין הוצאות תוך כדי שימור/הגדלה של רמת שירות לתושב.
• בדיקת נהלי עבודה והמלצות לשינויים: כגון הזמנות כספיות, דיווחים כספיים, בקרה על קבלת התקבולים בזמן.
• בקרה וטיוב נהלי הוצאה, הכנסה, מעקב תקציבי, שכר וכו'.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שגיא רוזנבלט

איש / אשת קשר

אמיר וידר

0528510719

עדי כהן

bottom of page