top of page

רפרנט/ית פיתוח אסטרטגי, מיצוי וניהול תקציבי חינוך

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

30613

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

4

אשכול רשויות

הגליל והעמקים

1. שותפות בצוות ניהול אסטרטגי באגף החינוך: ניהול דאש בורד נתונים של בעלויות חינוך ברשות עם צפי ההתפתחות בשנים הקרובות, גיבוש מדיניות והוצאתה לפועל על ידי תכלול בין הגזברות ואגף חינוך.
2. תכנון מעקב ובקרה אחר תהליכי מיצוי ומימוש משאבים באגף חינוך
3. מיצוי קולות קוראים ממקורות מגוונים (פילנתרופיה, ק"ק ממשלתיים ומגזר שלישי)

תחומי

אחריות

כחלק מהסכמי הגג ותהליך ההתחדשות העירונית העיר נמצאת במגמת גדילה והתפתחות. כפועל יוצא, מערכת החינוך בעיר גדלה במאות תלמידים מידי שנה. נדרש לרשות איש מקצוע אשר יסייע לגזבר הרשות לנהל ולייעל את תקציבי משרד החינוך, תוך הניהול האסטרטגי של צרכי החינוך והבעלויות.

האתגר

גיוס איש מקצוע אשר יהיה אמון על ניהול תקציבי החינוך ברשות וליווי תהליכים אסטרטגיים בחינוך בעיר.
אגף החינוך הינו האגף הגדול ביותר עם צפי גדילה והתפתחות בשנים הקרובות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מנחם עוז

איש / אשת קשר

דוד כהן

0524790748

מיה בירמן

bottom of page