top of page

רפרנט/ית פיתוח

שירות לתושב, דיגיטציה וחדשנות, פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

8

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

84406

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

• יצירה וניהול ממשקי עבודה פנים ארגוניים מול כל מנהלי האגפים הקשורים בשיפור פני העיר
• הובלת פיתוח התוכנית האסטרטגית בתחום שיפור פני העיר לחומש הקרוב
• תכלול וייעול של פרויקטים ותוכניות עבודה באגף שפ"ע
• הטמעת מערכות דיגיטליות לניהול הפרויקטים של האגף
• מעקב ובקרה אחר תוכנית העבודה של האגף
• גיוס ומיצוי תב"רים של אגף שפ"ע + ניהול ובקרה על ביצוע התב"ר
• סיוע בהובלת פרויקטים חוצי ליבה.

תחומי

אחריות

במסגרת תכנית אסטרטגית שנערכה בהנחיית הנהלת העיר גיבשנו תפיסה רחבה בנוגע למצב הקיים בעיר במגוון נושאים, ובהתאם לכך שורת מטרות שבהן תתמקד התכנית וכיווני פעולה אפשריים.
נושא חזות פני העיר וניקיונה עלו כנושא אסטרטגי מהותי הדורש טיפול, כיוון שהעיר סובלת מלכלוך ופסולת בניה רבה הפזורה במרחב הציבורי, אשר פוגעים במרקם האורבני ובאיכות חיי התושבים.
עובדה זו קיבלה ביטוי משמעותי גם במסגרת "סקר צרכי תושבים" שביצענו, כאשר התושבים העידו כי נושא ניקיון המרחב הציבורי וחזות פני העיר מעוררים חוסר שביעות רצון באופן גורף, בכלל שכונות העיר ובקרב כלל המגזרים המתגוררים בה:
• קיימת הסכמה בקרב התושבים כי חזות העיר טעונה שיפור: הניקיון התדיר, תחזוקת כלל התשתיות, חזות חיצונית של כבישים, מדרכות ומבנים.
• כ-80% מהתושבים בעיר אינם מרוצים מחזות ונראות העיר.
• 60% העידו שאינם מרוצים מרמת התחזוקה והנראות של התשתיות; בעיקר בשכונות נווה מאיר (90% לא מרוצים), שפרינצק (86%) וקריית האומנים (80%).
• 8% מהתושבים בלבד העידו שהם מרוצים מהניקיון – כאשר בשכונות מסוימות (אשכול, למשל) כ-90% מהמשיבים הציפו צורך דחוף בשיפור ברמת הניקיון בשכונה.
כמו כן, משיחות וניתוחים שבוצעו במסגרת התכנית, עולה כי הפערים בניקיון המרחב הציבורי וחזות פני העיר הם גורם משמעותי המשפיע, בין השאר, על תדמית העיר רמלה, מה שבא לידי ביטוי גם בעזיבת תושבים חזקים את העיר ובחוסר נכונות של תושבים חזקים לעבור אליה.

האתגר

בהתאם לכך וכחלק מתכניתה הרב-שנתית, גיבשה העיריה שורה של צעדים קונקרטיים שברצונה לבצע בשנים הקרובות בתחום, בין השאר ב-3 היבטים מרכזיים:

• הגדלת היקפים - פעילות הניקיון, השימור והאחזקה, כלי אצירה ופחים, חיזוק והאחדת "שפת הרחוב" וכן הלאה.
• הגברת אכיפה כנגד מפרים, באמצעות חיזוק פעילות הפיקוח
• הגברת הסברה לתושבים ובקרב מפרים פוטנציאליים, באמצעות קמפיינים להעלאת מודעות (במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית, במדיה החברתית של העיריה, במסרים של קברניטי העיריה וכן הלאה)
צעדים אלו הם צעדים עקרוניים, אשר יאפשרו לעיר רמלה להתמודד עם האתגרים והמפגעים בעיר, הן לטובת הסביבה והמרקם האורבני, והן לטובת שיפור השירותים לתושבי העיר.
כצעד ראשון בטרם הוצאת הצעדים לפועל, נדרשת בנייה של תכנית סדורה לטיפול במפגעים ומיפוי מדויק יותר של סוגי המפגעים, מיקומם והיקפם, על מנת לתעדף את הפעילות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

דוד חביבה

איש / אשת קשר

אמיר וידר

0528510719

עדי כהן

bottom of page