top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית מעקב ובקרה ופיתוח כלכלי במועצה מקומית מג'דל שמס

מזהה תפקיד:

94201-2

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

11,776

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. קידום מעקב ובקרה אחרי תב"רים וניהול ממשק עם משרדי ממשלה למיצוי תקציבים וניהול פרויקטים מהחלטת הממשלה
2. סיוע בטיוב ושדרוג הפרויקטים הקיימים (רשת חשמל יישובית, אזור התעשייה מסחר ותיירות, מכון מחקר) בראיה כלכלית והתייעלות להגדלת הכנסות
3. טיוב תהליכי עבודה של הגזברות מול מחלקות אחרות
4. פיתוח פרויקטים מניבים להגדלת הכנסות הרשות

תחומי

אחריות

זו פעם ראשונה שהרשות נכללת בהחלטת ממשלה 717 לכפרים הדרוזים בגולן. כתוצאה מכך ניתן מימון לפרויקטים כלכליים רבים ונדרש טיוב, מעקב ובקרה של עבודת מחלקת הגזברות מול המחלקות השונות ברשות.
קיים צורך בפיתוח מקורות הכנסה מניבים וקידום אסטרטגיה לפיתוח כלכלי וניהול פרויקטים.

האתגר

מיסוד תשתית ארגונית התומכת בפיתוח כלכלי, לרבות הקמת זרוע ארגונית שתעסוק בפיתוח כלכלי. יישום תכנית כלכלית לביצוע מעקב ובקרה אחרי פרויקטים כחלק מהחלטות ממשלה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

שאדי בריק, גזבר הרשות

0525873373

איש / אשת קשר

לובנא חלבי

0524693782

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page