top of page

רפרנט/ית מיצוי משאבים, התקשרויות ורכש

פיתוח כלכלי, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

1.תכלול נושא רכש והתקשרויות מול הרשויות ובשותפות עימן
2.ייעול תהליכי רכש והתקשרויות באשכול וברשויות.
3.קידום קולות קוראים ומיצוי משאבים אל מול בעלי התפקידים הרלוונטים באשכול וברשויותיו- מנכ"לים, גזברים, מנהלי רכש.
4.אחריות על תהליכי רכש ומכרזים וניהול ההתקשרויות באשכול וברשויות האשכול

תחומי

אחריות

המיזמים הרבים באשכול נמצאים בחסר לאור התפתחות מהירה אל מול הון אנושי קיים. מבין תפקידיו של האשכול- איגום משאבים וצמצום פערים עבור רשויותיו. האשכול פועל למיצוי משאבים עבור כלל הרשויות והאשכול עצמו, ועושה זאת באמצעות מכרזים והתקשרויות מגוונים ושותפויות ברמה אזורית ועל-אזורית.

האתגר

האשכול מקדם מגוון רחב של פעולות ומענים להגדלת הכנסות וצמצום פערים ברשויות האשכול, כדוגמת: התקשרויות מדף, מענה לקולות קוראים של גופים מגוונים (ממשלה, פילנתרופיה, ביטוח לאומי ועוד) ורכש מאסיבי. כיום, מטופלים המענים במחלקות השונות של האשכול ועל ידי בעלי התפקידים השונים. כמו כן, מקדם האשכול בימים אלה מהלך רחב של סל מכרזי מדף לשימוש הרשויות אשר נדרש ליזום, לכתוב, לתאם ולהוציא לפועל.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

רז טישלר

איש / אשת קשר

אושרית ברבי

0533012321

מעין בלוך

bottom of page