top of page

רפרנט/ית מחקר, פיתוח ולמידה ארגונית

פיתוח ארגוני, דיגיטציה וחדשנות, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

9

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

1057919

מחוז

ירושלים

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

8

אשכול רשויות

1. סיוע בגיבוש והטמעת תפיסת הלמידה העדכנית לארגון והטמעת מערכת ניהול הלמידה (LMS) והשימוש בה בקרב מנהלים ועובדים.
2. מחקר ובנצ'מרק של למידה ארגונית בכלל ולמידה מקוונת בפרט והכנסת מגמות חדשניות ורלוונטיות תוך התאמתם לצרכי העירייה לצד הערכה ומדידה של תהליכי הלמידה ופיתוח עובדים בעירייה
3. אחריות על פיתוח והתעדכנות חדשנית של תהליך הערכת הביצועים המתקיים בעירייה מזה 14 השנים.
4. ניהול שיתוף הפעולה וההתקשרות עם מחלקות האגף האמונות על פיתוח ההון האנושי.

תחומי

אחריות

פיתוח ושימור ההון האנושי בעירייה, חיזוק מחוברות לארגון ומיצוי מיטבי של ביצועיו וכישוריו והתאמתם לעידן הטכנולוגי ולאתגרי שוק העבודה המשתנה.

האתגר

הקמת מחלקה לפיתוח אסטרטגיות למידה וחדשנות, שתוביל בין היתר, הטמעה של תפיסת למידה חדשנית ומותאמת לעידן הטכנולוגי, הנשענת על פלטפורמה טכנולוגית ותפעל להתאמת תשתיות הלמידה בעירייה לעולם העבודה העכשווי והעתידי.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אתי קלפפיש

052-2738402

איש / אשת קשר

אתי קלפפיש

0522738402

עדי כהן

bottom of page