top of page

רפרנט/ית לתכנון סטטוטורי ואסטרטגי

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

18292

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

המפרץ

1. ליווי, בקרה, ופתירת חסמים בפרויקטים תכנוניים קיימים.
2. ליווי ובקרה של תכניות מפורטות בתחום המועצה המוגשות ע"י גורמים פרטיים לוועדת התכנון המרחבית.
3. ייצוג המועצה בתהליכי תכנון רלוונטיים, שותפות בשולחנות עגולים בתחום התכנון.
4. איתור ויישום קולות קוראים ממשרדי הממשלה ומיצויים.
5. בניית אסטרטגיה לתהליכי שיתוף ציבור והנגשת מידע תכנוני לתושב, והוצאתה אל הפועל.

תחומי

אחריות

בניית אמון בין תושבי היישוב למועצה ולמוסדות התכנון כפועל יוצא לקידום תכניות איחוד וחלוקה על קרקע פרטית. התהליך
מצריך ניהול ובקרה של פרויקט גדול עם ספקים חיצוניים, ביצוע שיתוף ציבור ומציאת פתרונות יצירתיים לבעיות מורכבות.

האתגר

ברשות אושרו לאחרונה שתי תכניות איחוד וחלוקה ראשונות. אלו תכניות פורצות דרך בכך שהן על קרקע פרטית בישובי החברה הדרוזית.
משום והתכניות הן פיילוט ישנן מורכבויות שונות שהביאו לקשיי מימוש אשר יחייבו תכניות, תיקונים לתכניות אלו וכן יישום של לקחים לקראת קידומן של תכניות נוספות אשר נמצאות בשלבים שונים.
בין השאר:
בניית מערכת אמון עם התושבים, הנגשת המידע וביצוע שיתופי ציבור אשר יבנו אמון וישקפו לתושבים את התהליך.
תיווך בין משרדי התכנון לבין בעלי הקרקע כדי לענות על בקשות ודרישות המהווים מבחינת התושבים תנאי לקידום התכנית.
ייצוג המועצה מול מוסדות התכנון ומול משרדי האדריכלים המבצעים כדי לנסות ולקדם את עמדת המועצה ולשקפה למוסדות התכנון.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

נסרין סקר דקסה

איש / אשת קשר

מגד וינר

0512170499

מיה בירמן

bottom of page