top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לתכנון אורבני במרחב כפרי במועצה אזורית מרום הגליל

מזהה תפקיד:

2102-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

16,338

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. רפרנט/ית לליווי תכנית אב במועצה
2.הובלה וקידום השולחן העגול העוסק בתהליך ההרחבות בישובים בהיבטים של תכנון, צמיחה דמוגרפית, אפיון הישובים וצרכיהם כבסיס לתכנון.
3. סיוע למהנדס המועצה לקידום תכנית עבודה תלת שנתית שעל בסיסה יקבעו יעדים ופרויקטים וסיוע בפרויקטים מיוחדים קולות קוראים.
4. הובלת הליך ההקצאות של המועצה מול גופים שונים והליכים סטטוטוריים.

תחומי

אחריות

הפריסה הגיאוגרפית של המועצה מורכבת מ 24 יישובים עם אוכלוסייה מגוונת (דרוזים, צ'רקסים ויהודים), הנפרסים על פני כ 200 אלף דונם.
לכל ישוב צרכים ומאפיינים שונים המחייבים טיפול פרטני שונה וממוקד, החל מסוג האוכלוסיה וכלה באופי הפריסה של הישוב במרחב - טופוגרפיה וסוגי בינוי שונים. זהו אתגר תכנוני מהמעלה הראשונה ויש להבנות תכנון אסטרטגי.

האתגר

- ביצוע מיפוי האתגרים התכנוניים ושילוב מענים בתכנית האסטרטגית.
- בחירת יועץ לבניית תכנית אסטרטגית (בשלבי מכרז).
- הקמת שולחן עגול לנושא התכנון ברשות.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

שרון אוחנה בטרן, מהנדסת הועדה

08890438

איש / אשת קשר

רן חורי

0546636450

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page