top of page

רפרנט/ית לתכנון אורבני במרחב כפרי

פיתוח כלכלי, תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

16338

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. רפרנט לליווי תכנית אב במועצה
2.הובלה וקידום השולחן העגול העוסק בתהליך ההרחבות בישובים בהיבטים של תכנון, צמיחה דמוגרפית, אפיון הישובים וצרכיהם כבסיס לתכנון.
3. סיוע למהנדס המועצה לקידום תכנית עבודה תלת שנתית שעל בסיסה יקבעו יעדים ופרויקטים וסיוע בפרויקטים מיוחדים קולות קוראים.
4. הובלת הליך ההקצאות של המועצה מול גופים שונים וה

תחומי

אחריות

הפריסה הגיאוגרפית של המועצה מורכבת מ 24 יישובים עם אוכלוסייה מגוונת (דרוזים, צ'רקסים ויהודים), הנפרסים על פני כ 200 אלף דונם.
לכל ישוב צרכים ומאפיינים שונים המחייבים טיפול פרטני שונה וממוקד, החל מסוג האוכלוסיה וכלה באופי הפריסה של הישוב במרחב - טופוגרפיה וסוגי בינוי שונים. זהו אתגר תכנוני מהמעלה הראשונה ויש להבנות תכנון אסטרטגי.

האתגר

- ביצוע מיפוי האתגרים התכנוניים ושילוב מענים בתכנית האסטרטגית.
- בחירת יועץ לבניית תכנית אסטרטגית (בשלבי מכרז).
- הקמת שולחן עגול לנושא התכנון ברשות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שרון אוחנה בטרן

0508890438

איש / אשת קשר

איילת קדוש

0536288108

מעין בלוך

bottom of page