top of page

רפרנט/ית לתכנון אורבני במרחב הכפרי

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

-

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

1. פיתוח מאגרי מידע תכנוניים משלים והטמעתו במערכת GIS.
2. סיוע בקידום הליכי אישור תכניות ורישוי עבור פתרונות לדיור של תושבים מפונים ושיקום יישובי הצפון.
3. סיוע בקידום תכניות לאיחוד וחלוקה והסדרה ביישובי החברה הערבית.
4. סיוע בגיבוש מסמכי מדיניות/ הנחיות מרחביות בנושאים תכנוניים רוחביים שונים.

תחומי

אחריות

1. במרחב התכנון של הועדה כלולות תוכניות סטטוטוריות רבות והאזור רווי בקווי תשתית, דרכים אזוריות וארציות, הן מאושרים והן מתוכננים.
כמו כן, בשלבי תכנון פרויקטים חשובים אשר עתידים לצמצם את השטחים הפתוחים הטבעיים והחקלאיים. נדרש מעקב צמוד וריכוז המידע שיסייע בתכנון מושכל של מרחב התכנון.
2. במסגרת מלחמת חרבות ברזל מפונים 8 יישובי המועצה. ככל הנראה תידרש הועדה לסייע במתן מענה מהיר לפתרונות זמניים למפונים ובהמשך כאשר תאושר ע"י הממשלה תכנית לשיקום ופיתוח יישובי קו העימות והצפון.
3. המהלך של תכנון חושב רישוי וביטול ההקלות דורש הכנה והטמעה בקרב עובדי הועדה ולקוחותיה.
4. באזורים רבים ביישובי החברה הערבית ישנה אי התאמה בין המצב הסטטוטורי לבין המצב הקיים אשר מהווה חסם לפיתוח ולבנייה.

האתגר

1. פנייה לבעלי תשתית, איתור תשריטי חלוקה, תכניות בינוי וכד' והכנתם להטמעה במערכת הגיאוגרפית.
2. בניית תכנית לייעול וקיצור הטיפול בתכניות והיתרים.
3. העמקת שיתוף הפעולה ושיפור נהלי העבודה מול המחלקות של הרשויות המקומיות.
4. איתור אזורים שבהם דרושה הסדרה סטטוטורית.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

עופר קורט עוז

איש / אשת קשר

טליה בל צאושו

0528664214

מיה בירמן

bottom of page