top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לתכנון אורבני במועצה מקומית חצור הגלילית

מזהה תפקיד:

52034-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

11,273

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1.סיוע בגיבוש ולווי תפיסה עירונית בת קיימא.
2. אחראי לתכנון, ופיתוח תשתיות ומבני ציבור ביישוב.
3.ליווי והכנת פרוגרמות בסיס לתכניות אב ולתכניות מפורטות בתחומי בניין עיר.
4. תכלול צוות תכנון לקידום תכניות אב.

תחומי

אחריות

הרשות המקומית נמצאת בשיאו של פיתוח מואץ להכרה לעיר מתוקף החלטת ממשלה 1741 ומתוקף שותפות בתוכנית המראה שיעודה קידום מנופים כלכליים ופיתוח הון אנושי. בעקבות החלטות אלו גובשה תוכנית אב אסטרטגית לעשור הקרוב.
האתגר המרכזי הוא האצת תכנית להוציאה מן הכוח אל הפועל, לרבות התוויה של כיווני התפתחות במרחב בכלל התחומים, קרי בינוי , תחבורה ופיתוח תשתיות לחצור.
קיימים פערים משמעותיים בניהול תחום התכנון, במורכבות התקציבית והתפעולית.
הביטויים לפערים באים לידי ביטוי במתן שירות שוטף לצרכי התושבים בתחום הבינוי והפיתוח, לאור הצמיחה הדמוגרפית בישוב בשנים האחרונות.

האתגר

•גובשה תכנית אב-שבעקבותיה הוקמה החברה הכלכלית .
•קודם מתחם "שער לגליל"-מרכז מסחרי הנמצא בהליך ביצוע.
•נבנה הקראדו הגלילי והפיכתו כשוק "מקורה" הכולל מתחם עסקים ובילוי.
•בהליך תכנון נמצא אתר המחצבה -שיהפוך למתחם קמפינג
• הושלמה תכנית להקמה שלושה בתי מלון חדשים .
•קיימת תכנית עתידית לשדרוג מתחם קבר חוני המעגל.
•בתהליך תכנון בניה של מתחמי מגורים.
• הוגשה בקשה לוועדה חקירת גבולות.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

ישראל יעקובי, מהנדס

0506468808

איש / אשת קשר

רחלי עזרן

0502405525

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page