top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לצורכי ציבור ופרוגרמות בעיריית לוד

מזהה תפקיד:

37000-11

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

8

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

91,629

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, דיור מואץ, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. ריכוז תחום פרוגרמות במחלקה לתכנון אסטרטגי ותחום התחבורה
2. מתן חוות דעת ומענה בנושא צרכי ציבור לתכניות בניין עיר
3. יסוד תחום נתונים ומחקר ברשות וגזירת תובנות לעבודת אגף תכנון ומנהל הנדסה (למקד לתחומים מרחביים)
4. הכנת מענה פרוגרמתי לתכניות המקודמות בעיר

תחומי

אחריות

עיריית לוד בהובלת מינהל ההנדסה ואגף התכנון מובילים מהפכה תכנונית בעיר במסגרתה תוקמנה עשרות אלפי יחידות דיור בשני העשורים הקרובים הן בשכונות חדשות והן בהתחדשות עירונית. בנוסף, העיר מעורבת וכוללת תכניות אסדרה של שכונות ערביות בלתי מתוכננות. לכן נדרש סינכרון בין הגורמים השותפים בכלל התכניות החדשות המקודמות/מאושרות, ויצירת תכנית עבודה למוסדות ציבור. מדובר באינטגרציה בין מרחב לחברה, תוך הבניית שיטות עבודה יעילות שיאפשרו לרשות לנהל את משאביה באופן מושכל, ולהעלות את רמת השירותים הניתנים הן לתושבים הוותיקים והן לאלו החדשים.

האתגר

העירייה הקימה מחלקה לתכנון אסטרטגי במינהל ההנדסה. מטרת המחלקה היא לקדם תכנון צופה פני עתיד, בחינה של הביקושים העתידיים בעיר וגזירת תכניות עבודה כיוצא מכך. הרשות מעוניינת בראיה כוללת שתמנע את הצורך בפתרונות ביניים או בביצוע פשרות מבחינת איכות המרחבים הציבוריים הפתוחים והמבונים. לכן מקודמת תכנית אב לצורכי ציבור ושימושים במקרקעין הציבורי, שממנה תגזר פרוגרמה עירונית עדכנית שתהיה למתווה עבודה ופיצוח האתגר של הבנת הצרכים העירוניים, תזמון תהליכי הבינוי הכרוכים בו על מנת לענות על גידול וגיוון האוכלוסייה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אורן און, אדריכל עיריית לוד

0542255437

איש / אשת קשר

יובל שטלריד

-

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page