top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי במועצה אזורית מרום הגליל

מזהה תפקיד:

2102-2

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

16,338

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. תכלול פרויקט למיצוי הכנסות מאנרגיה מתחדשת
2. ייזום וקידום פרויקטים כלכליים
3. מיצוי ופיתוח מקורות הכנסה עצמאיים
4. קידום אזורי תעשיה ומסחר
5. הטמעת תהליך הרכש המועצתי

תחומי

אחריות

המועצה לקראת סיום תכנית המראה שעסקה בין השאר בפיתוח של פרויקטים כלכליים מניבים. האתגר הוא מינוף הפיתוח הכלכלי, מיצוי משאבים והגדלת פוטנציאל ההכנסות העצמיות.

האתגר

כחלק מהתהליך של תכנית ההמראה, המועצה מתפעלת ומכניסה לשימוש מספר מערכות ושיטות עבודה הקשורות לאיתור קולות קוראים, ניהול ומיצוי תקציבי פיתוח, תהליכי עבודה חדשים לצמצום השימוש בנייר וניהול ערבויות וחוזים.
כמו כן המועצה התחילה בכתיבת תכניות עסקיות לפיתוח כלכלי במספר נושאים וכן בקרוב יחל תהליך של מיפוי אזורי תעסוקה ומסחר פוטנציאלים שעל בסיסו נוכל למצות את הפוטנציאל הכלכלי של הרשות ולהגדיל את ההכנסות.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

חנה שטיין, גזברית המועצה

0524728283

איש / אשת קשר

רן חורי

-

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page