top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית למיצוי משאבים במועצה מקומית שלומי

מזהה תפקיד:

50812-2

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

8,274

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

גליל מערבי

1. גיוס ומיצוי משאבים מקולות קוראים ממשרדי הממשלה השונים ומגופים נוספים
2. ליווי, מעקב ובקרה אחר פרויקטים עד התשלום
3. ליווי, הכנה ופרסום מכרזים
4. שותפות בפורום בכיר לקבלת החלטות

תחומי

אחריות

שלומי גדלה בשנים האחרונות ועתידה להכפיל את מספר התושבים בשנים הקרובות, כבר בימים אלה מתבצע אכלוס של שכונה חדשה.
לעומת זאת, המחלקה בניהול הגזבר נותרה ללא שינוי מבחינת מספר העובדים.
שלומי נמצאת בהחלטת ממשלה ליישובי קו העימות ובמימוש התכנית למצוינות ארגונית של משרד הפנים.

האתגר

בעזרת כוח האדם המצומצם הקיים בתחום ברשות אנו מנסים למצות את כל האפשרויות לקבלת תקציבים ממשרדי הממשלה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

שמואל רוזנגרטן, גזבר המועצה

0522852932

איש / אשת קשר

בנימין ברנדס

0523824682

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page