top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית חוסן עירוני וקהילתי בעיריית אשדוד

מזהה תפקיד:

x

תהליך השמה:

2023

תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

7

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

256,754

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. ניהול פרויקט פיתוח חוסן עירוני וקהילתי – ריכוז העבודה מול היועצים והצוות העירוני.
2. ניהול פרויקט "רובעיר" – יוזמות קהילתיות וחברתיות של תושבים.
3. מדדי מנכל – סיוע בפיתוח וטיוב מדדים בתהליך מדידת העבודה השוטפת במנהלים השונים.
4. סיוע בהקמת מסד נתונים עירוני ו dashboardלמנכל העירייה. עבודה מול אגף מחשוב, ספקי חוץ וראשי מנהל.

תחומי

אחריות

חזון ראש העיר, המשמש מצפן לעשייה העירונית יתמקד בשנים הקרובות בחיזוק החוסן העירוני ובפיתוח קהילות וקהילתיות. הניסיון המקומי והעולמי בתקופת הקורונה העלה אל פני השטח את הערך החיוני של קהילה וקהילתיות לשיפור איכות החיים והחוסן בשגרה ובחירום.

האתגר

עיריית אשדוד החליטה להוביל מהלך עירוני נרחב לפיתוח וקידום החוסן העירוני והקהילתי בעיר. המהלך יפעל בשלוש רמות:
1. חוסן קהילתי : יפעל בשלוש רמות – עירונית, רובעית ושכונתית. באמצעות עידוד, פיתוח ותמיכה ביוזמות תושבים מהשטח וחיבורן לעשייה העירונית ובאמצעות תכניות מכוונות לפיתוח מרחבים מקומיים שכונתיים המאפשרים מפגשים חברתיים במטרה לבסס את החוסן העירוני והקהילתי, לתת מענה מיטבי לצרכים הקהילתיים של התושבים ולחזק את השייכות והסולידריות בעיר.
2. מדדי מנכל :סיוע בפיתוח וטיוב תהליך מדידת העשייה השוטפת של האגפים השונים בעירייה, על מנת לתת תמונה רחבה להנהלת העיר על הצלחות ופערים בעשייה היומיומית.
3. בניית מסד נתונים datawherehouse – בניית dashboard עירוני למנכל: סיוע בתכלול התהליך ודיוקו מול אגף מחשוב ומנכל העירייה, במטרה ליצר בסיס נתונים רחב של תושבי העיר בפילוחים שונים ומדידת עמידה ביעדים של אגפי העירייה על מנת לקבל תמונה רחבה ככל הניתן על הנעשה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אילן בן עדי, מנכל עיריית אשדוד

0534867550

איש / אשת קשר

מיכל עמיר מנשה

0548134456

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page