top of page

רפרנט/ית דיגיטציה וחדשנות

דיגיטציה וחדשנות, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

8

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

84406

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

• יישום והטמעה של פתרונות דיגיטליים שיאפשרו ייעול ושדרוג תהליכים פנים ארגוניים לחיזוק עבודת הרשות ועובדיה.

• הנגשת מידע ושירותים דיגיטליים להעלאת רווחת כלל לקוחות הרשות (תושבים, בעלי עסקים, יזמים, עובדים, מבקרים וכד').

• ייזום והובלה של שינויים בתהליכי העבודה של הרשות ובשירותים ללקוחות הרשות

תחומי

אחריות

עיריית רמלה פועלת לבניית תכנית חזון דיגיטלי לעירייה. העירייה מקדמת מסע ארגוני חדשני ורואה חשיבות בפיתוח איכות השירות הדיגיטלי העירוני, הצבת נושא השירות על סדר היום של הרשות תוך כדי הנחלת תודעת שירות בקרב עובדיה , פיתוח כלים חדשניים לטיפול באיכות השירות על כל היבטיו, וכן יצירת סטנדרט אחיד למדידה ובקרה של זמני התקן העירוניים. כמו כן, רמלה מאופיינת באוכלוסייה מעורבת כגון: ערבים, עולים חדשים ובני קהילות שונות, אשר מתקשים בתפעול השירותים הדיגיטליים, דבר המצריך הנגשת מידע לקבוצת אוכלוסייה זו.

האתגר

יישום והטמעה של פרויקטים רוחביים בהתאם לתכנית המסע הדיגיטלית אשר קורם עור וגידים בימים אלו, לעיר חכמה ולצרכים המשתנים. התהליך כולל 2 צירים מרכזיים:
• הטמעת מערכות חדשניות פנים ארגוניות וההתממשקות בין המערכות השונות לעובדי המחלקות ברשות, ע"י בניית תשתית דיגיטלית וכלים חדשניים לשיפור איכות השירותים לתושבים.
• הוספת שירותים מקוונים במטרה לתת שירות מיטבי לתושב, בנוסף התמודדות עם אוכלוסייה המתקשה בתחום הדיגיטציה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

דנה וינוקר

איש / אשת קשר

אמיר וידר

0528510719

עדי כהן

bottom of page