top of page

רפרנט/ית אסטרטגיה באגף מוניציפלי

שירות לתושב, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

21683

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

גליל מזרחי


1. ניהל אמנת שרות
2. ניהול ובקרת תקציבי סל שירותים.
3. ניהול והובלה של תחום ועדי ישובים.
4. פיתוח שירותים מוניציפליים בישובים.
5. מיפוי וכיתבה של תוכנית אסטרטגית מערך
השירותים המוניצפלים.

תחומי

אחריות

בעקבות המערכה בצפון ופינוי האוכלוסייה, הרשות נמצאת בתהליך שיקום, 50% מאוכלוסיית המועצה חוזרת למועצה לאחר תקופת פינוי של חצי שנה. בעקבות כך מרבית ישובי המועצה עוברים שינוים ארגוניים וחברתיים עמוקים, המחייבים את המועצה לבצע התאמות בכל אגפיה ולהתאים את מערכות הניהול, ההתנהלות והשרותים הניתנים.

האתגר

סיוע למנהלת האגף ביישום תוכנית אסטרטגית של החזרת התושבים ליישובי המועצה וחיזוק החוסן הקהילתי.
מיפוי מצב קיים ובחינה מחודשת של חלוקת האחריות על הספקת השירותים בין המועצה ליישובים.
בניית סל שרותים מוניציפאליים מותאם למצב החדש של הישובים.
הסדרת מערך השירותים המוניציפאליים לישובים.
הובלת כתיבת אמנת שרות.
בניית מנגנוני מעקב אחר הטמעת סל השירותים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מאיה גורדון

איש / אשת קשר

מאיה גורדון

0525585201

מעין בלוך

bottom of page