top of page

רכז/ת תהליכים ופרויקטים

תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

17012

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. ריכוז נתוני מידע לביסוס החלטות מועצה
2. יישום פרויקטים
3. עבודה צמודה למנהלי מחלקת יישובים לחיזוק הקשר והמענים בשירותים שהמועצה נותנת ליישובי המועצה

תחומי

אחריות

מועצה אזורית אשכול מונה 32 יישובים; כל יישוב מאופיין בצרכים ואתגרים שונים ולפי כך נדרשת התאמה ייחודית לכל יישוב למרבית משירותי המועצה. הצרכים והאתגרים לאחר הטראומה הכבדה שעברו יישובי המועצה בשביעי באוקטובר עלו באלפי מונים והפיזור הגיאוגרפי של תושבינו ברשויות קולטות ומוקדי הפינוי דורשת משאבים רבים וקשב רב. במקביל גם עובדי המועצה, שמרביתם תושבי המועצה או הסביבה, עברו את הטראומה של השביעי לאוקטובר, לפיכך כח האדם הצטמצם, הקשב והפניות הרגשית לעיתים מאתגרים את היכולת לעבוד, חלק מעובדי המועצה טרם חזרו ממרכזי הפינוי ופתרונות הביניים ומתקשים למלא את תפקידם מרחוק. העומס על עובדי המועצה שכן חזרו לעבוד הוא רב, כל זאת לאחר עבודה בעצימות גבוהה מאוד מהשביעי באוקטובר ברציפות עד היום.

האתגר

על מנת להתמודד עם האתגרים הנ"ל, המועצה מחזקת את מחלקת היישובים באגף האסטרטגיה על מנת להעצים את הקשר הישיר בין המועצה להנהגת היישובים ותושביה. לצורך כך גויס מנהל מחלקת יישובים נוסף לצד המנהלת הקיימת, אך היקף העובדה והגורמים המעורבים (רשויות קולטות ליישובים שטרם חזרו, מרכזי פינוי, מנהלת תקומה, משרדי ממשלה, מגזר שלישי ועוד) עלו ודורשים תכלול וארגון מדויק ומקצועי.
במקביל המועצה מחזקת את המשאבים הפנימיים של עובדי המועצה, מקיימת ימי חוסן וימי צוות לעיבוד החוויה והעצמת העובדים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

קצוני דקלה

איש / אשת קשר

קצוני דקלה

0545444643

אימי שופן

bottom of page