top of page

רכז/ת קישרי קהילה וניהול שותפויות

שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

17012

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. סיוע בניהול ופיתוח תהליכי שיתוף ציבור ופניות ציבור בדגש על יישובים מפונים, פורום האסיפה החינוכית והנהגות הורים.
2. בניית תהליך מעקב ובקרה, מדידה ומיפוי אחר תהליכי שירות ויצירת מענים לשיפורם.
3. ליווי ותכלול עריכת סקרי שביעות רצון בקרב התושבים.
4. קידום , הטמעה ושיפור השימוש בכלים דיגיטליים וברשתות חברתיות לשיפור הנגשת המידע והשקיפות.

תחומי

אחריות

מ.א אזורית אשכול נפגעה בצורה הקשה ביותר בימי המלחמה הראשונים וספגה פגיעות אנושות, מאות הרוגים ואלפי פצועים בגוף ובנפש. כל תושבי המועצה פונו מבתיהם ורבים מהם עדיין לא שבו הביתה.
לאגף החינוך האחריות המלאה ביצירת מענים חינוכיים ורגשיים לכ-4,200 תלמידים.
האירוע המורכב, פיזור התלמידים והצוותים החינוכיים והעדר התשתיות המתאימות במוקדי הפינוי בהתחלה ובמועצה בהמשך, דרשו מאגף החינוך ליצור פתרונות ׳יש מאין׳ ולתת מענה לצרכים המשתנים.
כבר חודשים שצוות האגף והמערכות החינוכיות באשכול נמצאים במצב של ׳שגרה׳ אינטנסיבית ומאתגרת שעתידה להמשיך ללוות אותנו גם בשנה הבאה.


המצב הנוכחי מחייב קשר הדוק עם הקהילה. חלק מיישובי המועצה יפתחו את שנת הלימודים הבאה ברשויות אחרות – מועצות קולטות – ויהיו רחוקים מהבית. אנו רואים צורך בשמירה על הקשר ויצירת חיבור מחודש של אותן הקהילות עם המועצה ומסגרות החינוך.
העמקת הזהות החינוכית המשותפת במגזר הכללי ממלכתי במועצה בפרט וביתר המגזרים בכלל.
כמו כן, התקופה מזמנת שותפים רבים – החל בהנהגות הורים ותושבים אשר רוצות לקחת חלק פעיל ולהיות שותפות לנעשה ועד לארגוני פילנתרופיה ומגזר שלישי אשר מלווים אותנו ומסייעים בתחומים השונים.
שימור הקשר עם הגורמים בתוך המועצה ומחוצה לה מאתגר ומחייב השקעת משאבים רבים.

האתגר

הקמת אסיפה ציבורית כגוף מייצג את האוכלוסייה, מייעצים בקבלת החלטות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

עמיחי הס

איש / אשת קשר

עמיחי הס

0525569251

אימי שופן

bottom of page