top of page

רכז/ת פרויקטים עירוניים בקרן לפיתוח

דיגיטציה וחדשנות, תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

34970

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

4

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. תכלול הפרויקטים השונים בקרן לפיתוח משלב ההיגוי עד לשלב הביצוע בתחומי: גיוס משאבים, חוסן בינלאומי, תיירות, לרבות קשר עם קהילות בחו"ל .
2. עבודה רוחב, מול אגפי העיריה השונים לקידום תוכניות להסרת חסמים וקידום יעיל לביצוע תוכניות הקרן משלב ההיגוי ועד לתכנון המפורט.
3. קידום חדשנות דיגיטלית - ליווי מנהלי המחלקות בקרן לפיתוח בייעול העבודה ע״י כלים דיגיטליים.

תחומי

אחריות

העיר נמצאת במצב חירום לסירוגין מעל 20 שנה ומאז ה 7/10 התעצמו האתגרים. בעקבות המצב נוצרו הזדמנויות רבות לפיתוח העיר. אנחנו בקרן לפיתוח שדרות אחראים על תחום גיוס המשאבים וקשרי חוץ, תיירות, חוסן בינלאומי וניהול פרוייקטים עירוניים מגוונים בתחום החינוך, הרווחה, החוסן והקהילה.

האתגר

הובלת תחום החוסן הבינלאומי, פרוייקט אשר שם את שדרות כמובילה ובעלת ניסיון להתמודדות במצבי חירום ומשבר ומעבירה את נסיונה גם בחו"ל.
תחום גיוס המשאבים הורחב עקב פניות רבות של גורמים מהארץ ומהעולם לתרום ולפתח את העיר.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מיכאל סימן טוב

איש / אשת קשר

אמי שלמה

0545656385

אימי שופן

bottom of page