top of page

רכז/ת אנרגיה ויזמות

פיתוח כלכלי, דיגיטציה וחדשנות, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

9808

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. ניהול ופיתוח תחום האנרגיות המתחדשות ברשות.
2. ייזום פרויקטים בשיתוף יישובי המועצה והמגזר הפרטי.
3. מעקב ובקרה אחר תוכנית מקושרת תקציב.
4.איתור וגיוס משאבים לחיזוק האיתנות הכלכלית.

תחומי

אחריות

המועצה האזורית שער הנגב הינה חלק מהחלטת הממשלה שבמסגרתה יושקעו 19 מיליארד ש"ח ב 5 השנים הקרובות. כחלק מתהליך התקומה לאחר ה 7.10 המועצה פועלת בכלל התחומים החל משירות לתושב, פיתוח דמוגרפי, רווחה פיתוח כלכלי ועוד בכדי לחזור לשגשוג ופיתוח היישובים בה. החברה הכלכלית אשר הינה זורע הביצוע של המועצה, נמצאת בגידול משמעותי בשנים האחרונות והתפקידים המבוקשים יסייעו למיצוי התקציבי הממשלה ולפיתוח החוסן הכלכלי של הרשות.

האתגר

בכדי להוציא אל הפועל את תהליך השיקום והפיתוח המלווה בתקציבים ייעודיים ובהחלטות ממשלה, הרשות נדרשת להגדלת כח האדם ובמקביל את היקף הפעילות של החברה הכלכלית כמוציאה לפועל של פרויקטים נבחרים בתחומי התעשייה, אנרגיה, פיתוח תשתיות, תיירות ונכסים מניבים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אביב כהן

איש / אשת קשר

אביב כהן

0544444017

אימי שופן

bottom of page