top of page

ראש/ת מטה גזברות למעקב ובקרה

פיתוח כלכלי, פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

9808

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. אחריות על תכלול העבודה הכלכלית והקשר עם מחלקת ההנדסה, ייעוץ משפטי, ושאר האגפים הרלוונטיים במועצה.
2. סיוע לגזבר המועצה באפיון תהליכי עבודה מוסדרים במבנה הארגוני תוך ליווי, יישום והטמעה של שיטות עבודה חדשות באגף רכש, כלכלה והתקשרויות.
3. יצירת מנגנונים נוספים לצמיחה כלכלית של המועצה, כולל בחינת כדאיות ותכנית עסקית ראשונית.
4. סיוע לגזבר המועצה בתחום ההכנסות, ייזום ופיתוח מנגנונים להגדלת מקורות ההכנסה של הרשות.

תחומי

אחריות

מועצה אזורית שער הנגב ממוקמת בעוטף עזה. במלחמת חרבות ברזל ספגה מועצה אזורית שער הנגב אבדות רבות. המלחמה העמידה אתגרים משמעותיים בניהול הרשות לצד משימת השיקום, הצמיחה וחזרת התושבים למרחב מגוריהם.
אירועי המלחמה יצרו שינויים תקציביים משמעותיים וכן פגיעה בהכנסות הרשות, זאת במקביל לתהליך של צמיחה ארגונית אשר החל טרם פרוץ המלחמה. במטה המועצה הוקמו מחלקות חדשות, תהליכי מיקור חוץ הועברו לעבודה פנימית ומספר העובדים הוכפל. לאור זאת, המשימות באגף הגזברות גדלו משמעותית, וקיים צורך מהותי בניהול וייעול תהליכי מעקב ובקרה תקציבית.

האתגר

מועצה אזורית שער הנגב מצויה בתהליך פיתוח ארגוני, ונעשים מאמצים להגדלת מקורות הכנסה עצמיים על-ידי מענה לקולות קוראים, פיתוח מיזמים כלכליים מניבים ומיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אלעד שניר

איש / אשת קשר

לאה קסה

0524312554

אימי שופן

bottom of page