top of page
BG_single.jpg

פרויקטור/ית מחלקת ישובים ובינוי קהילתי במועצה אזורית מרחבים

מזהה תפקיד:

6242-12

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

14,843

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

נגב מערבי

א. מיפוי מאפייני וצרכי הישובים.
ב. הכנת תוכניות לפיתוח וחיזוק הישובים (ארגוני, פיזי, כלכלי).
ג. גיבוש ומימוש תוכניות לחיזוק וליווי הועדים המקומיים.
ד. הנגשת מידע מהמועצה לראשי הישובים והתושבים.
ה. סיוע תהליכי קליטת תושבים חדשים.

תחומי

אחריות

מועצה אזורית מרחבים כמועצה אזורית עובדת בשלטון הדו רובדי, אשר על כל יש צורך בחיזוק הוועדים המקומיים בישובים ויצירת תהליכי עבודה שוטפים עם המועצה תוך קידום הסכמי הגג והקמת הישוב דניאל.

האתגר

הרשות עובדת בימים אילו על
הקמת מחלקת ישובים ויצירת תהליכי עבודה שוטפים לחיזוק הוועדים והתהליכים הקהילתיים בישובים וליווי שלהם מול המועצה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

תומר נוה, מנהל מחלקה אסטרטגית

0529270669

איש / אשת קשר

רועי אוחיון

0547472038

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page