top of page

עוזר/ת מהנדס הרשות למעקב, בקרה וניהול פרויקטים הנדסיים

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

12769

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

גליל מערבי

1. מיפוי ובניית גאנט מעקב ובקרה אחר פרויקטים והסדרת נהלי עבודה בתוך המחלקה.
2. שדרוג , הטמעה ותכלול העבודה עם מערכת GIS
3. חיזוק השגרות הארגוניות באמצעות כתיבת תוכניות עבודה ונהלים וביצוע מעקב ובקרה.
4. תכלול מערך הפרויקטים המבוצעים ע"י מח' הנדסה אל מול כלל הגורמים ברשות ומחוצה לה, תוך מעקב ומיצוי תקציבים מקולות קוראים ותמיכות.

תחומי

אחריות

מחלקת ההנדסה במועצה היא קטנה מאוד ביחס למספר התושבים ולאתגרים ההנדסיים איתם מתמודדת המועצה מצד אחד , ומצד שני המועצה מתמודדת עם היעדר מנגנון מעקב ובקרה מסודר ואחיד אחרי פרויקטים הנדסיים, והיעדר שגרות עבודה וניהול ברורות.
בנוסף להיעדר כח אדם לתחזוקה ותפעול למערכת ה- GIS הרשותית.
המועצה מקדמת תכנון 13 תוכניות מפורטות בישוב להרחבת הישוב והסדרת המצב הקיים לצורך הרחבת שטחי הציבור לבניה והובלת תוכניות איחוד וחלוקה בנוסף לקידום תכנון שכונת חיילים משוחררים.
מחלקת הנדסה נדרשת לתת מענה נרחב למיגוון תחומים תוך יצירת מערך שילווה את הפרוקיטים, ינהל את המידע , ויעקוב אחרי הפעולות במחלקה.

האתגר

- המועצה סיימה תהליך פיתוח ארגוני כאשר אחד מאבני הדרך, חיזוק מחלקת הנדסה וקביעת נוהלי וסדרי עבודה וכן חיזוק ההון האנושי במחלקה. התהליך היה לשנתיים והסתיים ולא הושגו כל היעדים שנקבעו.
- המועצה רכשה והתקינה מערכת GIS לצורך קידום וייעול העבודה במחלקה וגם כבסיס לנתונים ועבודה בראייה מערכתית.
- המועצה גם רכשה מערכת לניהול פרויקטים שטרם הוטמעה ובינתיים בתהליך התקנה.
- הרשות רוצה לקבוע מנגנוני בקרה ושליטה וזאת לצורך ייעול העבודה , עמידה בלוחות הזמנים והסדרת התהליכים ההנדסיים כמענה לאתגרי הצמיחה של הישוב ולשיפור איכות חיי התושבים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

היסאם עטליה

איש / אשת קשר

פדוה דבור

0502105796

מעין בלוך

bottom of page