top of page

עוזר/ת ראש העיר לפיתוח כלכלי ויזמות

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

32969

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

נגב מזרחי

1. סיוע לראש העיר בכל הקשור לפיתוח כלכלי ויזמות בעיר.
2. פיתוח מסלול מהיר ליזמים
3. עידוד יוזמות עירוניות ופיתוח כלכלה מקומית מקיימת.
4. סיוע ליזמים קיימים להגדלת הפריון וביסוס האיתנות הכלכלית שלהם.

תחומי

אחריות

זה מספר שנים שהעירייה נמצאת בתנופת פיתוח כלכלי. בעזרת תכניות שיקום בינהן, תכנית המראה ומענקים שונים,
התחלנו להשקיע בתחום הפיתוח הכלכלי במטרה לייצב את ההתנהלות הכלכלית כך שתבוסס ברובה על הכנסות עצמאיות.
העיסוק הנרחב בתחום דורש מיקוד מאמץ ומקצועיות אשר במידה מסוימת חסרים בשל המחסור בכח אדם איכותי.
כך שההצלחות מגיעות בעיקר מעיסוק פנימי ותמיכה בעסקים מקומיים והאתגר שרוי במימוש ההזדמנויות הכלכליות החיצוניות.
לצד מהותו של האתגר קיים גם הקושי הבירוקרטי אשר מקשה על יזמים לייצר קשרים כלכליים עם העירייה.

האתגר

הבניית מנגנון ליצירה ומימוש מיטבי של הזדמנויות לשיתופי פעולה כלכליים. ייזום והוצאה לפועל שלהם דרך פישוט ההליך הבירוקרטי.
פיתוח תחום אחריות זה בכפיפות לראש הרשות יאפשר זירוז של ההליכים הבירוקרטיים, יהיה אטרקטיבי, נוח ומזמין לשתף פעולה.
התהליך ידרוש מיפוי ראשוני של צרכי היזמים והמצב הקיים בשטח, אפיון תהליכי העבודה הנכונים, המותאמים והיעילים ביותר ובחינת האפשרויות להוצאה לפועל שלהם.
בשלב הבא ידרוש התהליך מיצוב של מנגנוני העבודה למול כלל בעלי התפקידים הרלוונטיים ברשות.
לתהליך זה אין סוף מוגדר, משום שמאפשר שינויים ושיפורים מתמידים ודורש לייצר אמון ומקצועיות למול היזמים ועובדי הרשות המקומית כאחד. הוא דורש יוזמה וחשיבה יצירתית על מנת להצליח ולייעל תהליכי התקשרות בירוקרטיים ולקדם שיתופי פעולה פורים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

יאיר מעיין

איש / אשת קשר

אורנה בן יהודה

0508807901

אימי שופן

bottom of page