top of page

עוזר/ת ראש העירייה לאסטרטגיה

תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

68936

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

1. ניתוח המאפיינים התכנוניים של העיר אילת וסיוע לראש העירייה בהגדרת צרכים ארוכי טווח.
2. ריכוז מידע אודות תהליכי תכנון ופיתוח: איתור ואיסוף נתונים ותחזיות ובניית מאגרי מידע מתעדכנים.
3. תיאום ותכלול בין יחידות העירייה ביישום התכניות אותן מוביל ראש העירייה.
4. איתור צרכים בקרב תושבים דרך תכניות שיתוף ציבור.

תחומי

אחריות

העיר אילת מתמודדת עם אתגרים רבים בשל מאפייניה הייחודיים: הריחוק ממרכז הארץ והפריפריאליות הגיאוגרפית בד בבד עם היותה עיר תיירות ונופש, כל אלה מחייבים התייחסות ייחודית, גמישה ויצירתית למתן מענים הולמים למען איכות חיי התושבים, האורחים והעסקים בה.
האתגר הוא ניתוח המאפיינים של העיר והגדרת יעדים ארוכי טווח בתחומי פעילות העירייה וגיבוש תכניות אסטרטגיות רב תחומיות.

האתגר

העירייה מקדמת תכניות אסטרטגיות רבות למיצובה של העיר. המרכזיות שבהן נשענות על קידום מענים בתחומי: גיוון מקורות התעסוקה, תיירות, תחבורה והנגישות האווירית והיבשתית. לצד זאת ממשיך תהליך שיפור השירות לתושבים במגוון רחב של תחומים ובראשם איכות החיים בעיר, חיזוק החוסן הקהילתי וחיזוק מערכת הבריאות.
בשנת 2023 הצטרפנו לתכנית "עיור מואץ" ואימצנו כלים לקבלת החלטות מבוססות נתונים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אלי לנקרי

איש / אשת קשר

ליאורה בלטינסקי

0526336685

אימי שופן

bottom of page