top of page

עוזר/ת מנכ"ל מטה ופרויקטים

פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

0

מדד חברתי-כלכלי

0

תושבים

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

גליל מערבי

1.תכלול פרוקטי ליבה בין מנכ"ל הרשות ליחידות המקצועיות של הרשות. כגון: אנרגיה ירוקה, תעסוקה
2.מעקב ובקרה אחר יישום תכניות עבודה שנתית של הרשות.
3.אחראי לבנית מסד נתונים ייעודים תומכי פרויקטי ליבה.
4.גיבוש תמונת מצב והערכת מצב רשותית, קביעת יעדים, סיוע בניסוח המשימות וסיוע בקביעת מדדים לביצוע המשימות.

תחומי

אחריות

מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן הינה מועצה ייחודית בנוף המועצות המקומיות, ובה פועלות כ 80 חברות ומפעלי תעשייה מתחומים שונים, אשר מעסיקים כ 10,500 עובדים ישירים ועקיפים. בהתאם לצו שר הפנים המועצה מחלק מהכנסותיה ל 5 רשויות שכנות, ומתוקף כך, אנו רואים חשיבות גדולה לחזק את המועצה כאזור תעסוקה הגדול בגליל המערבי וזאת על ידי ביצוע פיתוח ומתן שירותים המותאמים ל- 2024 ולראיה קדימה.
המועצה נמצאת כיום בעיצומו של תהליך פיתוח משמעותי, הכולל: שיווק, פיתוח ואכלוס של כ- 600 דונם ברוטו לתעשייה, כאשר הצפי הוא קליטה של עוד כ 45 חברות חדשות נוספים בעשור הקרוב, ותוספת של עוד כ 3,500 עובדים חדשים, המשמעות הינה כמעט הכפלת כמות מקבלי השירותים מהמועצה. מעבר למבנה רב תכליתי שיהיה מרכז "החיים" של "תושבי המועצה", הפעלת מועצת תעסוקה אזורית, ועוד. כל הנ"ל הינו בנוסף למתן שירותים מגוונים ויעודים ל"תושבי המועצה" (חברות, מפעלים, עובדים ונותני שירות), בשים לב שסך עובדי המועצה עומד על 17 בלבד.
תנופת הפיתוח, והתהליכים שהמועצה מובילה (כלפי פנים וחוץ), מציבים אתגרים של הובלת תהליכים ארגונים פנים רשותיים על מנת ליעל השירות הניתן על ידי המועצה, וייזום מתן שירותים חדשים ומותאמים לאופי מקבלי השירות ולעידן המודרני דיגיטלי שהוא הכרח המציאות. כלפי חוץ האתגרים הינם משמעותיים אף יותר, היות והמועצה פועלת לקידום מספר פרויקטים בסדרי גודל הגדולים ביחס לכמות בעלי התפקידים הקיימים היום, ולכן נדרשים בעלי תפקידים שיהיו שותפים בהובלת תהליכים לגיוס תקציבים ממשרדי ממשלה, ריכוז פרויקטים ייעודים לטובת מקבלי שירות במועצה וכדומה.

האתגר

הרשות פעולת במגוון דרכים על מנת לעמוד באתגרים כפי שפורטו לעיל, בין היתר ישנה פעילות לגיוס תקציבים לקידום הפרויקטים, ביצוע תכנון מפורט ובנית תהליכי שיתוף פעולה עם החברות והמפעלים. כמו כן, המועצה מקדמת שירותים נקודתיים ע"מ לסייע לחברות והמפעלים הקיימים והחדשים בהקמת מרכז תעסוקה, הכשרה מקצועית והשמות. בנוסף, מתבצע בתוך המועצה תהליך להתאמות הארגון לאתגרים , ועדכון תהליכי עבודה ע"י דיגיטציה, דיוק הגדרות תפקידים, תכניות עבודה וכו'.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

יוסי בוזגלו

איש / אשת קשר

יקיר

0503534188

מעין בלוך

bottom of page