top of page

עוזר/ת מנכ"ל לתכנון, למעקב ולבקרה

פיתוח כלכלי, דיגיטציה וחדשנות, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

20553

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

1. ניהול, ליווי, מעקב וקידום פרויקטים, ניהול והנחיית גורמי פנים וחוץ עירוניים השותפים בפרויקטים.
2. שותפות בצוות גיבוש תוכניות עבודה. בקרה ומעקב על ביצוע תוכניות עבודה ועמידה ביעדים.
3. ניהול מעקב ובקרה אחר יישום ההחלטות מלשכת המנכ"ל, תוך איתור הבעיות ומתן פתרונות.
4. קידום פרוייקטים כלכליים

תחומי

אחריות

הרשות בהתפתחות וצמיחה, בתהליך ארגוני במסגרת תוכנית המראה והחלטה 550 ותכניות פיתוח נוספות. הרשות הפכה לעיר ביוני 2023.
ברשות יש קושי במעקב אחר תוכניות עבודה ומשימות מנהלי מחלקות.
אין הטמעה של דיגיטציה ויישום טכנולוגיות במערכת המועצה. וקושי במעקב וטיפול בנושאי מכרזים ופרויקטים.

האתגר

קיים שיתוף פעולה מול מנהלי המחלקות השונות, נעזרים בשירות ייעוץ חיצוני כחלק מתכנית ההמראה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שאדי ראבי

איש / אשת קשר

שאדי ראבי - מנכ"ל העירייה

0506207987

מיה בירמן

bottom of page