top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"ל לפיתוח ארגוני וקידום פרויקטים בעיריית סח'נין

מזהה תפקיד:

97500-1

תהליך השמה:

2023

פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

34,551

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1- תכלול הפיתוח הארגוני
2 -ליווי, מעקב ובקרה אחרי תכניות עבודה עירוניות
3- מעקב ובקרה אחרי קידום וביצוע הפרויקטים לדוגמה: הקמת האב, אזור תעשיה משותף עם מוא"ז משגב
4- טיפול בפניות ציבור בלשכת מנכ"ל

תחומי

אחריות

העירייה נמצאת כיום בתהליך פיתוח כלכלי וארגוני במסגרת תכנית החומש לצמצום פערים החלטת ממשלה 550.
האתגרים והתהליכים העומדים כיום בפני הרשות:
- פיתוח, שיפור וגיוון השירותים הניתנים לתושבים.
- פיתוח תשתיות פיזיות.
- הגנה על הסביבה ודאגה לבריאות וביטחון התושבים.
- פיתוח תשתיות ופעילויות בתחומי: תרבות, תיירות, כלכלה, ספורט, רווחה ובריאות.
- השבחת המשאב האנושי, פיתוח היכולות המקצועיות והתאמת המבנה הארגוני לצורכי העירייה.
- שמירה על מנהל תקין ושקיפות בעבודת העירייה.
- הגברת הכנסות עצמיות וגיוס ומיצוי משאבים.

האתגר

תיאום כלל מנהלי המחלקות בעירייה וחברת הייעוץ הארגוני שמלווה את העירייה בתהליך הפיתוח הארגוני. קידום סביבת עבודה דינמית, תומכת, יוזמת ויצירתיות.
העירייה מקדמת שיתוף פעולה עם כלל הגורמים הנוגעים בתחום הפיתוח הכלכלי בתוך הרשות ומחוצה לה.
העירייה קלטה ממצת משאבים.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

קאסם אבו ריא, מנכ"ל

0528901444

איש / אשת קשר

עאמר חמאתי

0523350867

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page