top of page

עוזר/ת מנכ"ל לענייני שותפויות

פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

1. תכנון, הפקה וריכוז פורומים מקצועיים ובין מגזריים
2. יצירה ותחזוק קשרים לקידום השותפות האזורית ועבודת האשכול, לצד המנכ"לית, בין השאר עם גורמים אקדמאים, ממשלתיים, מוניציפליים ואף צבאיים
3. קידום ממשקי עבודה עם מנהלי המחלקות והאגפים באשכול לתיאום וייזום שותפויות ופורומים לקידום עבודת המחלקות, בראיה מערכתית.
4. תחזוקת בסיס נתונים של שותפים שכולל פרמטרים קריטיים לשותפות

תחומי

אחריות

אשכולות בכלל, ואשכול יו"ש בפרט, קמו במטרה לקדם אזוריות באמצעות שותפויות. אחד האתגרים המשמעותיים באזור יהודה ושומרון הינו ריבוי הגופים הפועלים בו, במציאות מורכבת, תוך מיצוי נמוך של יתרונות השותפות. תפקיד הצוער יהיה לרכז ולהוביל את השותפויות השונות, לקבוע את תהליכי העבודה, יעדי ההצלחה ומנגנוני הבקרה.

האתגר

מאז הקמת האשכול הקמנו פורומים בנושאים מגוונים המאגדים אנשי מקצוע מהרשויות, נבחרי ציבור, גופים פרטיים וגופים ממשלתיים לקידום מטרות משותפות. שותפויות חשובות נוספות פוטנציאליות מאוד אך טרם מומשו - שותפות עם האקדמיה, המנהל האזרחי עמותות, איגודים ומשרדי ממשלה רבים. השנה אנו מעוניינים לעלות מדרגה בניהול השותפויות, לקבוע את שגרת המפגשים, תכנים, ימי עבודה משותפים ולהמשיך ולמפות שותפים נוספים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

קרן גפן

איש / אשת קשר

ציפי ילון

0545733257

עדי כהן

bottom of page