top of page

עוזר/ת מנכ"ל בתחום פיתוח ארגוני

פיתוח ארגוני, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

10249

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1.מיפוי, ליווי ואיתור מאפייני וצרכי הישובים והכנת תוכנית לפיתוח הישוב.
2. סנכרון העבודה בין מחלקות המועצה ליישובים.
3. גיבוש ומימוש תוכניות לחיזוק וליווי הוועדים המקומיים. סיוע בתהליכי צמיחה דמוגרפית מואצת בישובים.
4. ריכוז תוכניות ליווי ליישובים במצבים חברתיים – קהילתיים מורכבים.
5. ליווי ותכלול צוותי מתכננים וקבלנים במטרה לקדם את הרחבות יישובי המועצה.

תחומי

אחריות

האתגר
מועצה אזורית הר חברון עובדת כשלטון דו רובדי, אשר על כן יש צורך בחיזוק הוועדים המקומיים בישובים ויצירת תהליכי עבודה שוטפים עם המועצה, על כלל מחלקותיה, תוך קידום הישובים הקיימים, חיזוקם (תוך שימת דגש על הקהילות הקיימות והשילוב בין הקיים לבין החדש שעתיד להגיע ובחלקו כבר הגיע) והגדלתם (בין היתר על ידי הקמת שכונות חדשות ומיצוי השטחים הקיימים).
בנוסף, כחלק מתהליכים לאומיים שקורים במדינה, שני ישובים חדשים בשטחי המועצה קיבלו הכרה ויש צורך ללוותם בתהליך ההתמסדות.
כיום קיימות במועצה פונקציות אשר מטפלות בחלק מנושאים אלו, אך יש לאחדם לגוף פעולה אחד.

האתגר

הרשות נמצאת בתוכנית ההמראה של משרד הפנים. חלק מרכזי מתוכנית זו הינו הקמת מחלקת ישובים ויצירת תהליכי עבודה שוטפים לחיזוק הוועדים והתהליכים הקהילתיים בישובים וליווי של עבודתם עם המועצה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

דרור דותן

איש / אשת קשר

הילה בוגטוס

0507871496

אימי שופן

bottom of page