top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנכ"לית לתכנון אזורי באשכול רשויות השרון

מזהה תפקיד:

1-1

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

-

מדד חברתי-כלכלי

-

תושבים

515,892

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

התפקיד הינו באשכול

1. בניית תשתית ליחידת תכנון אזורית באשכול (כולל ריכוז פורום תכנון אזורי של מהנדסים/מתכננים, מיפוי, מרחבי ואיגום מידע של מצב תכנוני קיים ברשויות האשכול)
2. קידום ומעקב אחר תכניות אזוריות וארציות הרלוונטיות לרשויות האשכול ואיתור הזדמנויות
3. סיוע בקידום פרויקטים ייחודיים (לדוגמא פרויקט "המאיץ" של משרד התחבורה, תכנית אב לשטחים פתוחים אזוריים)

תחומי

אחריות

האשכול מטפל במספר פרויקטים כלכליים גדולים, ופועל להביא ערך אמיתי לרשויות השונות, לרמה האזורית

האתגר

האשכול מקדם בניית מחלקת תכנון (ולשם כך אף שוריין תקציב ייעודי מ. הפנים ל 2023). המחלקה תרכז את כלל המידע הרלוונטי מהרשויות ומגורמי הממשלה, ותבנה בסיס ידע איכותי שישמש בסיס לכלל התהליכים שמקדם האשכול וקידום פרויקטים אזוריים, תוך יצירת חיבור שוטף למחלקות ואגפי התכנון/הנדסה ברשויות וקידום ראייה תכנונית אזורית.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אורית ארליכמן, מנכ"לית האשכול ומתכננת ערים

0558808114

איש / אשת קשר

גלעד אסף

0523588223

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page