top of page

עוזר/ת מנכ"לית

פיתוח כלכלי, שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

16338

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. קובץ מתעדכן של "תכלול פרוייקטים" הכולל את כלל הפרוייקטים המבוצעים במועצה, סטטוס הטיפול, גורם אחראי וכו', אותו המנכ"לית תוכל לראות בכל רגע ולהבין את תמונת המצב.
2. ניהול ישיבה שבועית בלשכת המנכ"לית על סטטוס הפרויקטים עם כלל הגורמים הרלוונטיים המקצועיים במועצה.
3. הגדלת היקף מספר הגשות הקו"ק של המועצה.
4. הטמעת מערכת הקולות קוראים במחלקות השונות והטמעת נהלי העבודה השוטפים בנושא בצורה מיטבית.
5. תכלול מאקרו של נושא החירום

תחומי

אחריות

הקמה והחזקה של תהליכים אסטרטגים ארוכי טווח ופרויקטים עם מורכבות גבוהה.
לרבות, פרויקטים בעלי קישוריות ותלות גבוהה בין כמות גדולה של מרכיבים מתחומים שונים. לדוגמא: תהליכים אסטרטגיים קהילתיים הדורשים שיתוף פעולה ברמה גבוהה של מחלקות היישובים, הנדסה, רווחה, תרבות ומתנ"ס.

האתגר

בנושא הקו"ק- המועצה נמצאת בשלב הפיילוט של מערכת ניהול קולות קוראים חדשה מול מחלקת חינוך ורווחה. במידה והמסקנות יהיו כי המערכת משפרת את תדירות ואיכות הגשת הקולות קוראים, המועצה תחל תהליך הטמעת המערכת במחלקות השונות. המועצה מבקשת צוער לשם הטמעת המערכת ולצורך מעקב, איתור הקולות קוראים והפנייתם למחלקה הרלוונטית.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

קרן פטל

איש / אשת קשר

איילת קדוש

0536288108

מעין בלוך

bottom of page