top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מנהל המחלקה לפיתוח כלכלי ורכש במועצה אזורית מרחבים

מזהה תפקיד:

6242-21

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

14,843

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. גיוס משאבים ממגזר שלישי, קרנות וגופים
2. יצירת תוכניות למיזמים כלכליים יחד עם מחלקות הרשות
3. בקרה ומעקב אחר דיווחים לגופים מתקצבים
4. סיוע למנהל המחלקה בשיפור וייעול תהליכי הרכש ברשות
5. פיתוח וייזום אזורי תעשייה.

תחומי

אחריות

מועצה אזורית מרחבים איבדה מהכנסותיה בשנים האחרונות (עליה במדד הסוציו-אקונומי וביטול מעמד עיר עולים) אשר על כן יש צורך להגדיל את הכנסותיה על מנת להגיע לעצמאות כלכלית.- האתגר הוא יצירת הכנסות חדשות לרשות, וגיוון מקורות ההכנסה הרשותיים

האתגר

הקמת תאגיד אנרגיה, קידום מיזמים יצירת מקרות הכנסה, הן באמצעות בתוכנית המראה, והן בתוכניות נוספות, הקמת יחידה אסטרטגית ותוכניות להגדלת גיוס המשאבים מקרנות ומגזר שלישי.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

רועי אוחיון, מנהל המחלקה לפיתוח כלכלי ורכש

0547472038

איש / אשת קשר

רועי אוחיון

0547472038

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page