top of page

עוזר/ת מנהל החכ"ל לתהליך הסכמי הגג

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

14843

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

נגב מערבי

א. ריכוז נתונים – גיבוש נתונים רלוונטים לתהליך (בשיתוף הנדסה ואסטרטגיה).
ב. בקרה ומעקב – יצירת כלי ניהול ובקרה על תהליכי העבודה ומימוש התהליכים.
ג. הכנת תוכנית עבודה רב שנתית למימוש הפרוייקט – ועידכונה.
ד. בקרה אודות עמידה בנהלים הנדרשים בתוכנית
ה. דיווח – הכנת דיווח חודשי שוטף להנהלת המועצה וגורמי עבודה.
ו. תקציב – ניהול מעקב ובקרה על תקציבי הסכמי הגג ופרויקטים נוספים.
ז. סנכרון תהליכים עם מח' הנדסה, מח' אסטרטגיה ומחלקות נוספות ע"פ הצורך.
ח. סיוע למנהל החכ"ל בבחירת חברות ניהול, יועצים וגיוס כ"א.

תחומי

אחריות

המועצה נמצאת בתהליך כניסה להסכם גג.
הסכם גג בעבור מועצה אזורית כמו שלנו הוא אתגר עצום בשל הכפלת האוכלוסייה שנגזרת מחתימה על הסכם כזה.
בתקופה האחרונה, וביתר שאת לאחר אירועי ה-7/10 המועצה שמה לה למטרה לגדול תוך הגדלת היצע ואיכות השירותים לתושב ולא להפך- זהו האתגר המרכזי לגביו מבוקש התפקיד

האתגר

הוקם צוות משימה מוביל של התהליך ובראשו מנהל החכ"ל, המוביל את תהליך ההכנות ואת המימוש בפועל.
מנכ"ל הח"כל גם מרכז מספר פרויקטים משמעותיים שעתידים לייצר הכנסות משמעותיות לרשות ולאפשר לה פיתוח וקידום שירותים לתושבים הקיימים והחדשים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אמנון ניב

איש / אשת קשר

רועי אוחיון

0547472038

אימי שופן

bottom of page