top of page
BG_single.jpg

עוזר/ת מהנדסת העיר בעיריית רמלה

מזהה תפקיד:

38500-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

8

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

84,406

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, דיור מואץ

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. ניהול ומעקב אחר תכנון ובניית מבני ציבור ביחס לקצב אכלוס התושבים הצפוי בשכונות הייעודיות
2. קידום תכנון עבור מבני ציבור
3. מעקב אחר אישורים נחוצים ממשרדי הממשלה לקראת קבלת מימון על מבני הציבור
4. ליווי הקמת המבנה הציבורי עד למסירתו לגורמים המפעילים

תחומי

אחריות

העיר רמלה מצויה בתהליכי תכנון ובינוי אינטנסיביים, הן של שכונות חדשות והן של שכונות מתחדשות. לאור זאת נדרש קידום מהיר ואיכותי של הקמת מוסדות ציבור, בהתאם לקצב אכלוס השכונות, שחלקן כבר מצוי בשלבי אכלוס בפועל.

האתגר

על מנת לטייב את תהליך הקמת מוסדות הציבור, הרשות מעוניינת לעבות את אגף מבני ציבור, ולהכשיר גורם מקצועי שיסייע במעבר משלב אישור תב"ע ותכנית בינוי ופיתוח, ועד לשלב הקמת מבנה ותפעולו, תוך קבלת אישורים והרשאות מגורמים מתאימים, קידום הליכים ותכלול התקדמות הקמה במרחב העיר.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

ז'אנה סולובייצ'יק, מהנדסת העיר

0523064921

איש / אשת קשר

הילה גזית

0507985672

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page