top of page

עוזר/ת מהנדס, תכנון וניהול פרויקטים ותכניות עבודה

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

13327

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

1. ריכוז תכנון הפרויקטים השונים במועצה.
2. ליווי תוכניות מפורטות בכלל תחום שיפוט המועצה.
3. ניהול ממשקים מול מוסדות תכנון ומשרדי ממשלה.
4. קידום תכניות פיתוח ברחבי המועצה.

תחומי

אחריות

מועצה אזורית שפיר מונה 14 יישובים, וכ 14,000 תושבים. למועצה 3שלוש קריות חינוך, הכוללות בתי ספר, גני ילדים, מעונות, מרכזי יום לקשישים ומפעל מוגן. פריסת היישובים במועצה הינה נרחבת ומשתרעת על פני 82,000 דונמים.
המועצה נמצאת בתהליך צמיחה דמוגרפי ועתידה לגדול עד לשנת 2030 לכ-20,000 תושבים. בשל כך, המועצה נמצאת בתהליכי פיתוח נרחבים, הכוללים הרחבות ביישובים, שיפור תשתיות, בנייה של מוסדות חינוך ומבני ציבור, פיתוח שצ"פים, פיתוח כלכלי. אנו מצויים בתחילת עבודות להקמת אזור תעשיה כרמון, הקמת מטמנה להטמנת פסולת יבשה, הקמת קופ"ח אזורית, פיתוח השטחים הפתוחים לצרכי תיירות כלכלית ועוד פרויקטים רבים. הפיתוח הכלכלי נדרש על מנת לתמוך בכלכלת המועצה , להגדיל מקורות הכנסה למועצה ולפתח תשתיות לטובת התושבים. לצד הפיתוח והצמיחה של המועצה, אנו משמרים את האיזון העדין בין פיתוח מואץ ובין שמירה על האזור כמרחב כפרי. אתגרים לאומיים: בגזרת המועצה הולכת ומוקמת תכנית מתאר מחוזית 1/93/14/14.
המועצה מעוניינת למנות עוזר/ת מהנדס מועצה, בתחום התכנון האורבני, מקצועי בתחומו, אשר יסייע בעמידה ביעדי הפיתוח והצמיחה.

האתגר

כאמור, המועצה נמצאת בתהליכי צמיחה ובינוי מואצים. בין היתר, המועצה מקימה קריית חינוך נוספת באזור מרכז המועצה, גני ילדים ומעונות יום, מתנ"ס חדש, אזור תעשיה, מטמנה ופיתוח אזורי תיירות כלכליים. לצורך כך, אנו מבקשים עיבוי המחלקה בתחום התכנון האורבני.
בד בבד עם האמור לעיל, המועצה מצויה בתהליכי התייעלות ארגונית, במסגרת תכנית ההמראה של משרד הפנים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

וולדימיר שוורצמן

54-579-0779⁩

איש / אשת קשר

אהבה גוטליב

0507913235

אימי שופן

bottom of page