top of page

עוזר/ת גזברית ורפרנט לפיתוח ומיצוי משאבים כלכליים

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

16338

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. תכלול בפועל של כל הפרויקטים הכלכליים – הכנת תוכניות עסקיות, בחינת כדאיות , עבודה מול ממשקים רבים – משרדי ממשלה , גורמים מקצועיים במועצה וקשר רציף עם הישובים
2. מיצוי משאבים מקולות קוראים, גורמים ממשלתיים ופרטים והגדלת נפח הגשת הבקשות ויצירת תחומי פיתוח כלכלי חדשים
3. מעקב אחר ניצול ההרשאות הכספיות- ביצוע הפרויקטים באופן מיטבי עד כדי סיום התהליך כאשר נוצלה כל ההרשאה והרשות קיבלה את התקצוב במלואו
4. מעקב אחרי תאריכי יעד של כלל הפרויקטים- ראייה מערכתית רחבה של לוחות הזמנים של הפרויקטים הפתוחים והמתקיימים . הכנה ומעקב של קובץ מתעדכן - "תכלול פרויקטים" הכולל את כלל הפרויקטים המבוצעים במועצה, סטטוס הטיפול, גורם אחראי וכו', אותו הגזברית תוכל לראות בכל רגע ולהבין את תמונת המצב. כמו כן, ניהול ישיבה שבועית בלשכת הגזברית על סטטוס הפרויקטים עם כלל הגורמים הרלוונטיים המקצועיים במועצה.

תחומי

אחריות

האתגר הרשותי במילים כלליות, הוא הגדלת פוטנציאל הכנסות עצמיות של הרשות.
במוא"ז מרום הגליל קיים אזור תעשייה אחד המשותף לשלוש רשויות כך שפוטנציאל ההכנסות נמוך . אנו זקוקים לאיש מקצוע שיוכל להיות אמון על תפעול והחזקה של תהליכים אסטרטגים ארוכי טווח ופרויקטים עם מורכבות גבוהה. כלומר, פרויקטים בעלי קישוריות ותלות גבוהה בין כמות גדולה של מרכיבים מתחומים שונים. למשל: תהליכים אסטרטגיים כלכליים הדורשים שיתוף פעולה ברמה גבוהה של מחלקות שונות במועצה, משרדי ממשלה, גורמים עסקיים ו24 יישובי המועצה. הרשות, ובתוכה אגף הכספים, מקדמת כמה תהליכים אסטרטגים על מנת להגדיל את ההכנסות העצמיות כמו פרויקט ביוגז, הקמת אזור תעשייה בסמוך לשטח המועצה, הקמת אזור תיירותי חדש ועוד. הרשות נעזרת בגורמים חיצוניים וחברות עסקיות שונות לקידום הפרויקטים האסטרטגיים, אך גורמים אלו מסייעים בנקודות זמן מסוימות ובאינטנסיביות נמוכה. קידום ראוי של התהליכים הללו יתאפשר באמצעות גורם שנמצא בתוך המערכת, בעל יכולות מתאימות, שיהיה האחראי על קידום התהליכים- הצוער/ת.

האתגר

המועצה שכרה שירותי יועץ חיצוני לבחינת הקמת אזור תעשייה חדש במרום הגליל. כמו כן קיימים מספר פרויקטים שהמועצה מעוניינת לקדם על מנת להגדיל את ההכנסות העצמיות כמו פרויקט ביוגז, הקמת אזור תעשייה בסמוך לשטח המועצה, הקמת אזור תיירותי חדש ועוד. ונדרש איש מקצוע שיוכל לתכלל בפועל את הפרויקטים – הכנת תכניות עסקיות בחינת כדאיות הפרויקט, כתיבת תכניות עבודה בפן הכלכלי , עמידה בקשר עם ממשקים רבים – משרדי ממשלה , גורמים מקצועיים במועצה כמו גם שמירה על קשר רציף עם הישובים

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

חנה שטיין

איש / אשת קשר

איילת קדוש

0536288108

מעין בלוך

bottom of page