top of page

עוזר/ת גזבר

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

8274

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

גליל מערבי

1. גיוס ומיצוי משאבים מקולות קוראים ממשרדי הממשלה השונים ומגופים נוספים
2. ליווי, מעקב ובקרה אחר פרויקטים עד התשלום
3. ליווי, הכנה ופרסום מכרזים
4. שותפות בפורום בכיר לקבלת החלטות

תחומי

אחריות

שלומי גדלה בשנים האחרונות ועתידה להכפיל את מספר התושבים בשנים הקרובות, כבר בימים אלה מתבצע אכלוס של שכונה חדשה.
לעומת זאת, המחלקה בניהול הגזבר נותרה ללא שינוי מבחינת מספר העובדים.
שלומי נמצאת בהחלטת ממשלה ליישובי קו העימות ובמימוש התוכנית למצוינות ארגונית של משרד הפנים.

האתגר

בעזרת כוח האדם המצומצם הקיים בתחום ברשות אנו מנסים למצות את כל האפשרויות לקבלת תקציבים ומיצויים ממשרדי הממשלה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שמואל רוזנגרטן

איש / אשת קשר

בנימין ברנדס

0523824682

מעין בלוך

bottom of page