top of page
BG_single.jpg

מנהל/ת תחום התייעלות אנרגטית בעיריית מודיעין עילית

מזהה תפקיד:

83797-101

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

86,047

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

• ייזום פרויקטים חדשניים בתחום האנרגיה
• ניהול פרויקטים אנרגטיים בביצוע וקידומם מול גורמים בעירייה, קבלנים, מנהלי פרויקטים
• כתיבת תכנית עבודה, איסוף וניתוח נתונים רלוונטיים
• ניהול תקציב, בקרה ומדידה, עמידה בלוחות זמנים
• עבודה וקידום שיתופי פעולה עם גורמים במגזר העסקי/ציבורי
• גיוס משאבים/שותפים עבור פיתוח הפרויקטים

תחומי

אחריות

הצמיחה הדמוגרפית במודיעין עילית אדירה. למרות זאת, קיים פער בכל הנוגע לחוסן הכלכלי של הרשות, בפיתוח מקורות הכנסה חדשים ואיתנים, וביצירת אופק כלכלי לתושבי הרשות. בהתאמה לכך, הגידול המואץ מייצר שינויים סביבתיים מאתגרים ביניהם צריכה אנרגיה גבוהה במקום בו צפיפות אוכלוסין משמעותית גבוהה ושינויים סביבתיים מאתגרים. לאור זאת, הרשות מעוניינת לנצל משאבים קיימים, להתייעל אנרגטית ולדאוג שאיכות חיי תושביה תישמר ואף תשתפר.

האתגר

לנוכח אתגרים אלו החברה לפיתוח מודיעין עילית מקדמת פרוייקטים מניבים וחדשניים בתחום האנרגיה המתחדשת. פרויקטים אלו יתנו מענה, הלכה למעשה, לשני האתגרים לעיל באופן סינרגטי, כאשר למהלך זה ישנם שלושה יעדים מרכזיים:
1. יצירת מקורות הכנסה חדשים, מניבים ויציבים המתקיימים לאורך זמן.
2. שיפור איכות הסביבה במודיעין עילית והעלאת איכות חיי התושבים.
3. ניצול והתבססות על משאבים קיימים והגדלת החיסכון האנרגטי הרשותי.
הרשות כיום מקדמת/מנהלת מגוון פרויקטים בנושא התייעלות אנרגטית, ביניהם: הקמת פאנלים סולאריים על מבני ציבור, הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים, הקמת תחנת כוח מבוססת על גז טבעי, בחינת הקמת מתקני אגירה, הכנסת יזמים לרכב שיתופי ועוד. פונקציית הבוגר תשב באגף לפיתוח עסקי בחברה לפיתוח מודיעין עילית, ותפקידו יהיה לתכלל את מגוון הפרויקטים בתחומים אלו בשלל ההיבטים המקצועיים שיפורטו להלן.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

מלכי אהרונוביץ, מנכ"ל חברה לפיתוח מודיעין עילית

0504121331

איש / אשת קשר

מלכי אהרונוביץ

0504121331

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page