top of page

מנהל/ת תחום התחדשות עירונית באגף תכנון עיר

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

55070

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

בית הכרם הגלילי

1.ליווי תכנוני לתכניות התחדשות עירוניות ביוזמה פרטית ושותפות בעבודה על תכניות התחדשות ביוזמת הרשות להתחדשות עירונית
2.הובלה וקידום תכניות עירוניות להתחדשות מבני ציבור, חינוך ומרחב ציבורי.
3.סינכרון ותיאום בין מחלקות העירייה בנושאי התחדשות עירונית
4.ריכוז המידע הדיגיטלי בנושא התחדשות עירונית והנגשתו

תחומי

אחריות

בעיר מקודמות כ-17 תכניות לפינוי-בינוי, ביוזמה פרטית, ועוד כ-3 תכניות התחדשות עירונית ביוזמה ממשלתית. העירייה נמצאת בתהליך הקמת מינהלת התחדשות עירונית על מנת לתת מענה וסיוע מקצועי לתושבים. לאור ריבוי היוזמות יש צורך בקידום ראיה מתכללת של תהליכי ההתחדשות בעיר, ליווי התכנון ובניית תכניות רב שנתיות להתחדשות מבני ציבור וחינוך ולחידוש המרחב הציבורי.
העיר מתמודדת עם אתגר תכנוני מורכב המשלב יחס המרה גבוה בפינוי-בינוי, עם בניה באזורים רגישים נופית, ובטופוגרפיה משופעת. זאת, תוך ניסיון לשמור על הערכים הייחודיים בעיר: מרחב ציבורי איכות, ריבוי עצים בוגרים ושמירה על האופי הקהילתי.
בנוסף חסר בעירייה מאגר מידע בנושא תהליכי התחדשות עירונית בעיר, שיהיה נגיש לתושבים וכן למקבלי החלטות בעירייה. המאגר יאפשר סינכרון בין מקבלי ההחלטות בעירייה והכוונה ברורה יותר של יזמים בתחום ושקיפות לתושבים.

האתגר

1. הרשות מקיימת שולחן עגול להתחדשות עירונית, בו חברים מנהלי אגפים ומחלקות מתחומי ההנדסה, חינוך, רווחה, ופיתוח דמוגרפי, במטרה לסנכרן את פעילות העירייה בתחום.
2. הרשות הקימה מנהלת התחדשות עירונית. במסגרת המנהלת מועסקים יועצים חברתיים ומנהל פרויקטים. אין במינהלת אנשי מקצוע בתחום התכנון והמינהלת מקבלת מענה בתחום זה מאגף אדריכלית העיר.
3. הרשות מקדמת תהליכי יידוע והכוונה של התושבים, במסגרת מפגשים שותפים וכן בקורס בנושא זכויות התושבים.
4. הרשות מקדמת, בשיתוף מינהל התכנון והרשות להתחדשות עירונית, מסמך מדיניות להתחדשות עירונית, אשר יהווה מסגרת תכנונית לקידום תכניות התחדשות עירונית יזמיות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

ענת דרור שרף

איש / אשת קשר

ענת דרור שרף

0528011453

מעין בלוך

bottom of page