top of page
BG_single.jpg

מנהל/ת תחום דיגיטציה במועצה אזורית נחל שורק

מזהה תפקיד:

4431-1

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב, פיתוח ארגוני, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

9,908

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

שורק דרומי

1. הטמעת תהליכי הדיגיטציה ברשות
2. הובלת תחום ניהול מבוסס נתונים
3. ביצוע אינטגרציה ושילוב מערכתי בין מחלקות המועצה
4. התאמת המענים הדיגיטליים לאוכלוסיות שונות ומגוונות

תחומי

אחריות

מועצה אזורית נחל שורק , בעלת צביון דתי חרדי , המתמודדת עם קושי בהנגשת השירותים
המוניציפליים לכל האוכלוסיה. במועצה כיום אין מקדם דיגיטלי וקיים קושי בדיוק השירותים הנדרשים לציבור.

האתגר

המועצה הקצתה משאבים, גויסה מנמ"רית לאשכול שורק דרומי עימה אנו עובדים בצמוד והמועצה מוכנה לבצע הליך מואץ לקליטת מנהל תחום דיגטציה ברשות.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

יהודית אמיר, מנכלית המועצה

0508854142

איש / אשת קשר

יהודית אמיר

0508854142

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page