top of page
BG_single.jpg

מנהל/ת פרויקטים ליישום תכנית אסטרטגית אגפית בעיריית רמלה

מזהה תפקיד:

38500-4

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב, פיתוח ארגוני, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

8

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

84,406

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, דיור מואץ

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. הובלה ופיתוח התוכנית האסטרטגית בתחום שיפור פני העיר לחומש הקרוב
2. יצירה וניהול ממשקי עבודה פנים ארגוניים מול כל מנהלי האגפים הקשורים בשיפור פני העיר בין היתר כחלק מאחריות על מעקב ובקרה אח תכניות העבודה האגפיות
3. הטמעת מערכות דיגיטליות לניהול הפרויקטים של האגף
4. ניהול ובקרה על ביצוע התב"ר

תחומי

אחריות

במסגרת התכנית האסטרטגית רמלה 2030 נושא חזות פני העיר וניקיונה עלו כנושא אסטרטגי מהותי

האתגר

1. הגדלת היקפים - פעילות הניקיון, השימור והאחזקה, כלי אצירה ופחים, חיזוק והאחדת "שפת הרחוב" וכן הלאה.
2. הגברת אכיפה כנגד מפרים, באמצעות חיזוק פעילות הפיקוח
3. הגברת הסברה לתושבים ובקרב מפרים פוטנציאליים, באמצעות קמפיינים להעלאת מודעות (במערכת החינוך הפורמאלית

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

דוד חביבה, ראש אגף שפ"ע

0523295706

איש / אשת קשר

גלית

0539613887

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page