top of page

מנהל/ת פרוייקטים, לתיאום ולבקרה באגף תפעול

פיתוח ארגוני, שירות לתושב, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

49151

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

המפרץ

1. גיבוש תוכניות עבודה ולוחות זמנים לשיפור השירות לתושבים באמצעות פיקוח ובקרה על קריאות המוקד ביחס ל SLA
2. ניהול , מעקב ובקרה על ממשקי עבודה חוצי ארגון ותיאום בין יחידות וגופים ברשות המקומית וגורמי חוץ (ספקים, משרדי הממשלה).
3. יישום תהליכי שיפור מתמידים בניהול ושירות בהתבסס על נתוני הבקרה והפיקוח ועמידה ביעדים מדדים.
4. הטמעת עבודה שוטפת עם מערכות דיגיטליות לניהול לוגיסטי יעיל.
5. בקרה, פיקוח וניטור לוחות הזמנים, העמידה בתקציב ועמידה בדרישות איכות בפרוייקטים.
6. ניהול בקרה על סיכונים הנדסיים, בטיחותיים ותפעוליים בפרוייקטים בתחום התפעול והלוגיסטיקה.
7. דיווח למנהלי האגף ולהנהלת העירייה על התקדמות הפרויקטים ומתן המלצות לשיפור התפעול והלוגיסטיקה.

תחומי

אחריות

במהלך השנים האחרונות ובתקופה הקרובה העיר קריית ביאליק נמצאת בתהליך התפתחות ודיור מואץ מה שיצר צורך בהסדרה מחדש של אחריות וסמכות האגפים והמחלקות בתוך הרשות, בדגש על אגף תפעול האמון על שיפור וטיפוח פני העיר. הסדרה זו צריכה להיגזר מתכנון אסטרטגי ארוך טווח שמטרתו היא העלאת רמת השירותים לתושב וייעול השימוש במשאבי הרשות, המשפיעים על כלל תושבי הרשות.

האתגר

אגף התפעול עובר תהליך של הסדרה מחדש שכולל בתוכו מעבר מניהול מגיב לניהול יוזם ומתוכנן.
ארגון מחדש ותקינה של כוח האדם באגף, שיפור תהליכי עבודה, שירות, דיגיטציה, רמת הניהול ופיתוחים טכנולוגים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

יוסי בוכריס

איש / אשת קשר

עדן אילוז

0523439168

מיה בירמן

bottom of page