top of page
BG_single.jpg

ממצה/ת-מגייס/ת משאבים בגזברות עיריית רהט

מזהה תפקיד:

91161-2

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

74,753

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. זיהוי, גיוס, הגשה וליווי של מקורות תקצוב חיצוניים למשימות העירייה (בדגש על קולות קוראים) ותוך יצירת מצע ארגוני מתפקד בכל אגפי העירייה בתחום
2. בקרה, ניהול ויצירת תמונת מצב עירונית בגיוס המשאבים העירוניים החיצוניים בשיתוף פעולה עם מנהל מחלקת תיאום ובקרה וגזבר העירייה
3. מיצוי משאבים תקציביים בכלל המקורות האפשריים ושותפות בניהול הקשר עם משרדי הממשלה השונים יחד עם סגנית הגזבר
ומנהל מחלקת תיאום ובקרה.
*הרשות צפויה לקלוט בוגר/ת 1 ממסלול זה, בהתאם למכסת התקנים *

תחומי

אחריות

רהט היא עיר בסוציו אקונומי 1, וככזו הכנסותיה העצמיות נמוכות. במקביל ובהקשר לכך, רהט נסמכת על תקציבים חיצוניים רבים (670 מיליון ש"ח נכון לכתיבת שורות אלו). בפועל, לרהט מגיעים בכל חודש עשרות רבות של הזדמנויות לתקצוב וגיוס משאבים, ביניהם קולות קוראים ממשלתיים, פילנתרופיה, החלטות ממשלה, תקציבי עבר שלא מוצו ועוד. בעבר פעל באגף הגזברות בעירייה ממצה ומגייס משאבים על תקן צוער בהצלחה רבה. עם גדילת העיר וגדילת היקף המשאבים האופציונאליים לרשות והעבודה הנדרשת להבאתם לידי ביטוי, אנו רוצים לאייש את התקן הנ"ל בהקדם האפשרי.

האתגר

נכון להיום הרשות פועלת באופן נמרץ לפתרון בנושא במספר מישורים. ראשית, הרשות מגייסת יועץ חיצוני לגיוס קולות קוראים ומיצוי משאבים (מכרז הסתיים), וכן בתכנית העבודה של מנהל מחלקת תיאום ובקרה ומנהל מחלקת אסטרגייה קיימות פעולות רבות למיצוי משאבים קיימים ואסדרת נושאי התקציבים החיצוניים.החוליה החסרה והנדרשת היא מגייס וממצה משאבים שישב בגזברות העירייה ויסייע לסגנית ראש האגף ולמערך כלל אגפי העירייה בגיוס וניצול המשאבים החיצוניים.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

ראיד אלקרנאווי, גזבר העירייה

0547003090

איש / אשת קשר

איתיאל בירן

0548100325

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page